unionzon ንሰራሕተኛታት ኣማዞን!

ኣብ ኣማዞን ወይ ንኣማዞን ትሰርሕ እንተኾንካ፡ ኣብ ትኽክለኛ ቦታ መጺእካ ማለት እዩ!

ኣብ ኣማዞን ወይ ኣብ ኣማዞን ምስራሕ ደስ ይብለካ ድዩ? ጽቡቕ ደሞዝ ትኽፈልን ፍትሓዊ ኣተሓሕዛን ዲኻ? ብኣኽብሮት ዲኻ ክትሕዘካ፧ ዕረፍቲ ብዝደለኻዮ መንገዲ ክትወስድ ትኽእል ዲኻ? ናይ ዕረፍቲ ግዜ እኹል ድዩ? ሓለፍትኻ ንሕቶታትካ ክፉታት ድዮም? ከምቲ ዝተመወለ ጽቡቕ ናይ ስራሕ ኩነታት ኣለካ ድዩ? ወይስ ኣብ ኣማዞን ዘሎ ኩነታት ስራሕ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ (ዋላ) ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብሉ? ሽዑ ኣብዚ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም።

ብዛዕባ unionzon

ማሕበር ver.di ኣብ ኣማዞን ዝሓሸ ኩነታት ስራሕ ንኽህሉ ንዓመታት ጎስጓስ ክገብር ጸኒሑ እዩ። እቲ “ፍትሓዊ ምንቅስቓስ” ዝበሃል ትካል፡ ነቶም ተወለድቲ ቋንቋ ዘይኮኑ ሰባት ብብዙሕ መዓልታዊ ወይ ስርሒታዊ ሕቶታት እውን ይድግፍ። እተን ዓንኬላት መራሕቲ መካይን ንኹሎም ምስ ንጥፈታት ምዝዋር መኪና ዝተኣሳሰሩ ኣርእስታት እውን መርበብ ዝህባ ኮይነን GUV/Fakulta ድማ ኣብ ኩሉ ምስ ሞያዊ ንጥፈታት ብዝተኣሳሰር ብሰንኪ ምምላስ ዝፍጠር ፋይናንሳዊ ህጹጽ ኩነታት ደገፍ ይህብ። ማሕበር ማለት ሰራሕተኛታት ብሓባር ተጸንቢሮም ምምሕያሻት ብሓባር ማለት እዩ። ብሓባር ኣብ ኣማዞን ኩነታት ስራሕ (ዋላ’ውን) ዝሓሸ ክኸውን ከነረጋግጽ ንኽእል።

ዝያዳ ክትፈልጥ ትደሊ ዲኻ፡ ሕቶታት ኣለካ ወይ ደገፍ የድልየካ ድዩ? ጽሓፉልና! ንኹሉ ሕቶታት ብሚስጢር ንሕዞ። ዝርዝር ርክብኩም ኣብ ታሕቲ ግደፉ። ክንራኸብ ኢና!

መልእኽቲ ክትገድፉልናን ሓሳብኩም ክትሕብሩናን እውን ድሉዋት ኢኹም!

ህጹጽ ሓገዝ ምስ እትደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ህጹጽ መስመር ቴሌፎን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

ሓበሬታ ኣብ ኣርእስቲ ባይቶታት ስራሕ

ባይቶ ስራሕ እንታይ እዩ?

ቤት ምኽሪ ስራሕ ኣፍ ናይቶም ኣብቲ ትካል ዘለዉ ሰራሕተኛታት ኮይኑ፡ ንረብሓታቶም ዝውክልን ምስ ኣስራሒ ብስሞም ክዘራረብ ዝኽእልን እዩ።

ባይቶታት ስራሕ እንታይ ክውስኑ ይኽእሉ?

እቲ ቤት ምኽሪ ስራሕቲ ቃል ዘለዎ ኣርእስታት ዝርዝር ነዊሕ እዩ። ገለ ኣብነታት ጥራይ እነሆ፤
ምጅማርን ምዝዛምን መዓልታዊ ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ናይ ዕረፍቲ ግዜ፡ ምክፍፋል ሰዓታት ስራሕ ኣብ ውልቃዊ መዓልታት ሰሙን (ንኣብነት "ናይ ቀዳም ስራሕ")፡ ግዝያዊ ምንካይ ወይ ምንዋሕ ንቡር ናይ ስራሕ ሰዓታት፡ ውጥን ዕረፍቲ፡ ምትእትታው ስርዓታት ንባህርን ምክትታል ኣፈጻጽማን (ንኣብነት ናይ ምክትታል ካሜራታት)፣ ድሕነት ስራሕ፣ ምክልኻል ጥዕና ንኣቃውማ ደሞዝ ኩባንያ ዝምልከት ሕቶታት፣ ምስ ኣፈፃፅማ ዝተኣሳሰር ክፍሊት (ንኣብነት ቦነስ)...

ናይ ስራሕ ቤት ምኽሪ ዕማማት እንታይ እዮም?

ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ዕማማት ቤት ምኽሪ ስራሕ፡- መሰል ሰራሕተኛታት ከም ዝኽበር የረጋግጽ። ብተወሳኺ ንረብሓ ሰራሕተኛታት ናብ ኣስራሒ ወኪሉ ካብ ሓይሊ ስራሕ ሓሳባት ወሲዱ ናብ ኣስራሒ የመሓላልፍ።

ቤት ምኽሪ ስራሕ እንታይ ብልጫታት የምጽኣለይ?

ቤት ምኽሪ ስራሕ ዘለወን ኩባንያታት ብማእከላይ ገምጋም ዝያዳ ገንዘብ ይኸፍላ፣ ውሑስ ስራሕ ኣለወንን ሰራሕተኛታት ንህይወትን ስራሕን ብቐሊሉ ሚዛን ክህልወን ይገብራ።

 

መን እዩ ናይ ስራሕ ባይቶ ከቕውም ዝኽእል?

ብመትከል ኩሎም ሰራሕተኛታት ቤት ምኽሪ ስራሕ ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም። ቢዝነስ ንምጅማር 3 ሰባት እኹላት እዮም። ብውሑዱ 5 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ትካል ድምፂ ክህቡ ብቑዓት ክኾኑ ኣለዎም። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣካየድቲ እቲ ትካል ከይምስረት ክኽልክሉ እንተደልዮም ገበናዊ ገበን ይፍፅም ኣሎ። ዕድሚኦም 18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰራሕተኛታት ብውሑዱ ን6 ኣዋርሕ ምስቲ ትካል፣ ኩባንያ ወይ ጉጅለ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ንመረፃ ቤት ምኽሪ ስራሕ ክወዳደሩ ይኽእሉ።

ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ስራሕን ማሕበርን እንታይ ፍልልይ ኣሎ?

ኣብ ውሽጢ ሓደ ኩባንያ፡ ቤት ምኽሪ ስራሕ ንረብሓ ሰራሕተኛታት ኣብ ልዕሊ ኣስራሒ ይውክል። እቲ ናይ ስራሕ ቤት ምኽሪ ብገዛእ ርእሶም እቶም ሰራሕተኛታት ካብ ባዕሎም ይምረፁ። ብኣንጻሩ ማሕበር ሰራሕተኛታት ምስ ሓደ ኩባንያ ዝተኣሳሰር ዘይኮነስ፡ ናይ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ኢንዱስትሪታት ሓላፍነት ዝወስድ እዩ። ናይ ስራሕ ባይቶታት እንተተመስሪተን መብዛሕትኡ ግዜ ማሕበራት ይድግፋኦ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ስራሕ ቤት ምኽሪ ስራሕ ሰሚናራት እውን የቕርባን ንቤት ምኽሪ ስራሕ ሓበሬታን ምኽርን ይህባ። ኣብ መንጎ ማሕበርን ቤት ምኽሪ ስራሕን ዘሎ ጥቡቕ ምትሕብባር ኣብቲ ኩባንያ ኩነታት ስራሕ ንምምሕያሽ ዝበለጸ ተስፋ ይህብ።

 

ማሕበር ሰራሕተኛታት እንታይ እዩ?

ማሕበር ሰራሕተኛታት እንታይ እዩ?

ሕብረት ሓደ እዩ። ሰራሕተኛታት ረብሓኦም ንምርግጋፅ ምውዳብ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት ከከም ጽላታት ይምቀላ - ver.di ሓላፍነት ጽላት ኣገልግሎት ይወስድ።

ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ምንታይ ክሕግዝ ይኽእል?

ኣባል ማሕበር ምዃን እቲ ዝዓበየ ብልጫ ምትሕግጋዝ እዩ። መሳርሕቲ ብሓባር ኮይኖም ምስ ኣስራሕቲ ብማዕረ ክደራደሩ ይኽእሉ። እቲ ማሕበር ሰራሕተኛታት ክሕግዘካ ዝኽእል ነጥብታት ዝርዝር ኣብ ትሕቲ ገጽ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ኣድማ እንታይ እዩ?

ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣድማ ክገብር እውን ክጽውዕ ይኽእል እዩ። እቲ ኣድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣስራሒ ጠለባት ንምትግባር ጸቕጢ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ። ሓደ ጠለብ ንኣብነት ዝለዓለ ደሞዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ኣድማ ሰባት ንዝተወሰነ ግዜ ኣይሰርሑን እዮም። ኣባላት ማሕበር ሰራሕተኛታት ንዝጠፍአ ደሞዝ ንምኽሓስ ናይ ኣድማ ክፍሊት ይረኽቡ።

ሕብረት ካልእ እንታይ ይገብር?

ማሕበራት ሰራሕተኛታት እውን ፖለቲካዊ ንጥፈታት ዘለወን ኮይነን ኣብ ስግረ-ኢንዱስትሪ ጉዳያት ከም ዝተሓተ ደሞዝ፣ ሓገዝ ሽቕለት ኣልቦነት፣ ድሕንነት ስራሕን ፀረ ኣድልዎን ተወፋይነት ኣለወን።

 

ኣብ መንጎ ቤት ምኽሪ ስራሕን ማሕበርን እንታይ ፍልልይ ኣሎ?

ማሕበር ሰራሕተኛታት ከም ኣባላት ዝድግፉኻን ኣብቲ ትካል ንሓባራዊ ውሳነ ንኽትቃለስ ዝሕግዙኻን ሰባት ይቖጽር። ኣብቲ ትካል ንነብስኻ ኣብ ምውዳብ ይድግፉኻ። ማሕበራት ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ስራሕ ቤት ምኽሪ ስራሕ ሰሚናራት እውን የቕርባን ንቤት ምኽሪ ስራሕ ሓበሬታን ምኽርን ይህባ። ኣብ መንጎ ማሕበርን ቤት ምኽሪ ስራሕን ዘሎ ጥቡቕ ምትሕብባር ኣብቲ ኩባንያ ኩነታት ስራሕ ንምምሕያሽ ዝበለጸ ተስፋ ይህብ።

 

ver.di ንእገዳ ንኡሳን ኮንትራክተራት – ኣብ ክንዲ ዝቐርብ FAIR እዩ ዝበጽሐ

ኣብ ኢንዱስትሪ መልእኽተኛ፣ ኤክስፕረስን ፓርሰልን (ኢንዱስትሪ ሲኢፒ) ዘሎ ኩነታት ስራሕ ብዓቢኡ ኣዝዩ ድኹም እዩ። ምስ መርበብ ኣማኸርቲና ብሓባር ካብ... ስራሕን ህይወትን እዩ።, ፍትሓዊ ውህደት እና ፍትሓዊ ምንቅስቓስ ብዙሕ ግዜ ኣዕናዊ ኩነታት ኢና ንርኢ። ናይ ስራሕ ጥዕናን ድሕነትን ደንብታት ኣይኽበርን እዩ ከምኡውን ክፍሊት መብዛሕትኡ ግዜ ትሕቲ እቲ መደበኛ ደሞዝ (ዋላ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ትሕቲ ዝተሓተ ደሞዝ) እዩ። ንሱ ምሳኻትኩም ክንቅይሮ ንደሊ።

ብዙሓት ሰራሕተኛታት ብቐጥታ በቲ ዘብጽሕሉ ወሃቢ ኣገልግሎት ፓርሰል ዝተቖጽሩ ኣይኮኑን፣ እንታይ ደኣ ንንኡሳን ኮንትራክተራት ዝሰርሕ ወይ ድማ ኣብ ሰንሰለት ንኡስ ኮንትራክተራት ከይተረፈ።

እቲ ኩነታት መብዛሕትኡ ንሰራሕተኛታት ንኡሳን ኮንትራክተራትን ውዕል ስራሕ ዘለዎምን እዩ። ዝኸፍአ፦ ሰራሕተኛታት ኣብ ንኡሳን ኮንትራክተራት እዮም።

 • ዳርጋ ብቤት ምኽሪ ስራሕ ተወኪሉ ኣይፈልጥን። ይኸውን ድማ
 • ብዘይ ኣፈላላይ ብመሰረት ሓባራዊ ስምምዕ ኣይኮነን። ተኸፊሉ.

ንዓኻ እንታይ ትርጉም ኣለዎ?

ሕጂ ብዙሕ ሕቶታት እንተሃልዩካ ፍጹም ርዱእ እዩ።
ንዑ ኣዕልሉና: ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትመጹ ኣየድልየኩምን እዩ፣ ብኢንተርነት (እንተደሊኹም ድማ ብዘይ ስሞም) ክንራኸብ ኢና።
ኣብዚ ነቲ ሓጋጊ ተበግሶ ነቕርብን ሕቶታት ንመልስን ርክብ ዘለዎም ሰባት ነላልየኩምን። እቶም ዕላል ናብ ቋንቋ ክሮኤሽያን ሮማንያን ይትርጎሙ!

ንሕና – ማሕበርኩም ver.di – ኣብ ጎንኹም ኢና!

ver.di ነዞም ዝስዕቡ ምምሕያሻት ዘረጋግጽ ሕጊ ክቐርብ ይጽውዕ፤

 1. እቲ ንኡስ ውዕልን ውዕሊ ስራሕን ምኽልካል ኣብ ኢንዱስትሪ ሲኢፒ
 2. ሓደ ገደብ ክብደት ዕሹግ 20 ኪሎ ግራም ንናይ ፓርሰላት ጽዕነት ብሓደ ሰብ ኣተሓሕዛን ንዝኸበዱ ፓርሰላት ምልክት ምግባር ዝጠልብን እዩ።

እዚ ሕጊ እዚ ማለት እተን ዓበይቲ ኩባንያታት ሲኢፒ ድሕሪ ደጊም ካብ ሓላፍነት ፍትሓውን ጥዑይን ኩነታት ስራሕ ክድሕና ኣይክእላን እየን ማለት እዩ!

ናይ ርክብ ቅጥዒ

13 + 5 =

ብመንገዲ ver.di union ሰራሕተኛታት ናይ ምድራር ሓይሊ ኣለዎም።
ናብተን ኩባንያታት ገጹ። ብሓባር ክገብርዎ ይኽእሉ
ብዙሕ ኢና ንበጽሕ፤

 • ወሰኽ ደሞዝ
 • ብናይ ሓባር ስምምዓት ዝግበር ሓለዋ
 • ናይ ልደት ቦነስ፡ ናይ በዓል ቦነስ፡ ናይ ሕሙማት ክፍሊት ኣበል
 • ካብቲ ሕጊ ዝጠልቦ ንላዕሊ ዕረፍቲ
 • ከምኡ’ውን ካልኦት ብዙሓት ብውዕል ውሕስነት ዘለዎም ኣገልግሎታት!

ንኣባላት ver.di ጥራይ

 • ሓለዋ ሕጊ ዕዮ
 • ማሕበራዊ ሕጋዊ ሓለዋ (መድሕን ጥዕና፣ ፋንድ ጡረታ፣ ፋንድ ክንክን ኣለይቲ ሕሙማት፣ ፋንድ ሽቕለት ኣልቦነት)
 • ንናይ ምምላስ ጠለባት ሕጋዊ ሓለዋ፣ እንተላይ ኣብ እዋን ክሳራ ፓኬጅ
 • ሕጋዊ መከላኸሊ ንቃንዛን ስቓይን ንኣብነት ከልቢ ኣብ ዝነኸሰሉ እዋን
 • ምኽሪ ግብሪ ደሞዝ
 • ንሰሚናራት ዝኸውን ቅድመ ምድላዋት
 • ኣድማ ደሞዝ ደገፍ

“ትካል ደገፍ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ማሕበራት ዲጂቢ”፡ GUV/FAKULTA፡ ናይ መድሕን ኩባንያ ኣይኮነን። ኣብ ኮንፈደረሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ጀርመን ዝርከባ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ትካል እዩ። በዚ ድማ ኣባላት GUV/FAKULTA ኣብ ሞያዊ ንጥፈታቶም ካብ ሓደጋታት ይከላኸሉ።

ንኣብነት:

 • ናይ ካሕሳ ሓገዝ ብመሰረት ሕጊ ስራሕ ምኽኑይ ዝኾነ ኣስራሒ ክሲ ኣብ ዝህልወሉ እዋን
 • ነቲ ብምውሳድ ዝድግፍ... ዝቑረጽ እዩ። ኩለመዳያዊ ኩለመዳያዊ ወይ ተሓታትነት ዘለዎ መድሕን እንተሃልዩካ፡ ንሓደ ጠለብ ክሳብ ዝበዝሐ 300 ዩሮ ዝበጽሕ ናይ ሓደ ግዜ ክፍሊት ይግበር
 • ኣብ ገበናዊ መስርሕ ሕጋዊ ሓለዋ
 • ደገፍ ምስ... ቁጠባዊ ጸገም ከም ውጽኢት ናይ ሓደ ናይ ዕንወት ፍጻመ
 • ከምኡ’ውን ካልእ ብዙሕ’ዩ።

 

ኣብ ናይ ፌስቡክ ጉጅለ ተጸንበሩ

ናብቲ መግቢ ብምእታው፡ ዳታኻ ናብ ፌስቡክ ከም ዝመሓላለፍን ንስኻ... ምክልኻል መረዳእታ ኣንቢቦም ኣለዉ።

tiTI