ዩኒየንዞን

ኣሰር

ኣሰር

ብመሰረት § 5 TMG

ሮቢን ፋበር
ኣብ ካትዘንስታደል 34
86152 ኣውግስበርግ

መርከቢ

ስልኪ ቁጽሪ 015172692779
ኢመይል፡ robin.faber@verdi.de

ናይ ኣዳላዊ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ

ፋበር፡ ሮቢን፡ ኣም ካትዘንስታደል 34፡ 86152 ኣውግስበርግ

ንትሕዝቶ ዝምልከት ተሓታትነት

ከም ወሃቢ ኣገልግሎት መጠን፡ ብመሰረት ሓፈሻዊ ሕግታት ብመሰረት ክፍሊ 7 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 TMG፡ ኣብዞም ገጻት ንዘሎ ትሕዝቶ ናይ ገዛእ ርእስና ሓላፍነት ንወስድ። ይኹን እምበር ብመሰረት ክፍሊ 8 ክሳብ 10 TMG ከም ወሃቢ ኣገልግሎት መጠን ዝተመሓላለፈ ወይ ዝተዓቀበ ናይ ሳልሳይ ወገን ሓበሬታ ክንከታተል ወይ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዘመልክቱ ኩነታት ክንምርምር ግዴታ የብልናን።

ብመሰረት ሓፈሻዊ ሕጊ ንኣጠቓቕማ ሓበሬታ ናይ ምእላይ ወይ ምዕጋት ግዴታታት ኣይተተንከፈን። ይኹን እምበር ኣብዚ መዳይ ተሓታትነት ዝከኣል ካብቲ ፍሉይ ሕጋዊ ጥሕሰት ካብ ዝፍለጠሉ እዋን ጀሚሩ ጥራሕ እዩ። ዝኾነ ተዛማዲ ሕጋዊ ጥሕሰት እንተፈሊጥና ነዚ ትሕዝቶ ብቕጽበት ከነወግዶ ኢና።

ተሓታትነት ንመላግቦታት

ናትና ቅድመ-ምድላው ናብ ናይ ደገ ሳልሳይ ወገን መርበብ ሓበሬታታት ዝወስድ መላግቦታት ዝሓዘ ኮይኑ፡ ኣብ ልዕሊ ትሕዝቶኦም ጽልዋ ዘይብልና እዩ። ስለዚ ነዚ ናይ ደገ ትሕዝቶ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ክንወስድ ኣይንኽእልን። እቲ ዝምልከቶ ኣቕራቢ ወይ ኦፕሬተር ናይቶም ገጻት ኩሉ ግዜ ንትሕዝቶ ናይቶም ዝተኣሳሰሩ ገጻት ሓላፍነት ይወስድ። እቶም ዝተኣሳሰሩ ገጻት ኣብ እዋን ምትእስሳር ሕጋዊ ጥሕሰት ክህልዉ ዝኽእሉ ምዃኖም ተፈቲሹ። ኣብቲ ምትእስሳር ዝተገብረሉ እዋን ዘይሕጋዊ ትሕዝቶ ርኡይ ኣይነበረን።

ይኹን እምበር፡ ሕጋዊ ጥሕሰት ጭቡጥ መርትዖ እንተዘይሃልዩ፡ ትሕዝቶ ናይቶም ዝተኣሳሰሩ ገጻት ቀዋሚ ምቁጽጻር ምኽንያታዊ ኣይኮነን። ዝኾነ ሕጋዊ ጥሕሰት እንተፈሊጥና ከምዚ ዓይነት ሊንክ ብቕጽበት ከነወግድ ኢና።

መሰል ቅዳሕ

ኣብዞም ገጻት ብኦፕሬተራት መርበብ ሓበሬታ ዝፍጠር ትሕዝቶን ስርሓትን ብሕጊ መሰል ቅዳሕ ጀርመን ይግዛእ እዩ። ካብ ደረት ሕጊ መሰል ቅዳሕ ወጻኢ ዝግበር ምብዛሕ፡ ምምስራሕ፡ ምዝርጋሕን ዝኾነ ዓይነት ምዝመዛን ናይቲ ዝምልከቶ ደራሲ ወይ ፈጣሪ ብጽሑፍ ፍቓድ የድሊ። ናይዚ ገጽ ምውራድን ምቕዳሕን ንውልቃዊ፡ ዘይንግዳዊ ኣጠቓቕማ ጥራይ እዩ ዝፍቀድ።

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ትሕዝቶ ብኦፕሬተር እንተዘይተፈጢሩ፡ መሰል ቅዳሕ ሳልሳይ ወገን ይኽበር። ብፍላይ ትሕዝቶ ሳልሳይ ወገን ከምኡ ተባሂሉ ምልክት ተገይሩሉ ኣሎ። ብዝኾነ ምግሃስ መሰል ቅዳሕ እንተተፈሊጥኩም፡ ብኡ መሰረት ክትሕብሩና ንሓትት። ዝኾነ ሕጋዊ ጥሕሰት እንተፈሊጥና ከምዚ ዓይነት ትሕዝቶ ብቕጽበት ከነወግድ ኢና።

ፍልፍል: e-recht24.de ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

tiTI