ዩኒየንዞን

ምክልኻል መረዳእታ

ኣብ ትካልና ዘለኩም ተገዳስነት ኣዚና ሕጉሳት ኢና። ብፍላይ ምክልኻል ዳታ ንኣመራርሓ ver.di ልዑል ቀዳምነት ኣለዎ። ብሓፈሻ ዝኾነ ውልቃዊ መረዳእታ ከይሃብካ ver.di መርበብ ሓበሬታ ምጥቃም ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር፡ ሓደ ሰብ ዳታ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና ንፍሉይ ኣገልግሎት ትካልና ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ምምስራሕ ውልቃዊ ዳታ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ። መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ኣድላዪ እንተኾይኑን ንኸምዚ ዝበለ መስርሕ ሕጋዊ መሰረት እንተዘይሃልዩን፡ ብሓፈሻ ፍቓድ ናይቲ ዳታ ዘለዎ ሰብ ንረክብ።

መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ፡ ከም ስም፡ ኣድራሻ፡ ኢመይል ኣድራሻ ወይ ቁጽሪ ተሌፎን ናይ ሓደ ሰብ ዳታ፡ ኩሉ ግዜ ብመሰረት ሓፈሻዊ ደንቢ ሓለዋ መረዳእታን ብመሰረት እቲ ኣብ ver. ዲ. በዚ ኣዋጅ ሓለዋ መረዳእታ ኣቢሉ ትካልና ብዛዕባ ዓይነት፣ ስፍሓትን ዕላማን ናይቲ እንእክቦ፣ እንጥቀመሉን እንሰርሖን ውልቃዊ መረዳእታ ንህዝቢ ክሕብር ይደሊ። ካብዚ ሓሊፉ፡ ዳታ ተሳተፍቲ ነዚ ናይ ዳታ ሓለዋ ኣዋጅ ተጠቒሞም ብዛዕባ ክረኽብዎ ዝግብኦም መሰላት ይሕበሩ።

ver.di ከም ሓላፍነት መስርሕ ዝወስድ ሰብ መጠን፡ በዚ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሉ ንዝስራሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝበለጸ ምሉእ ሓለዋ ንምርግጋጽ ብዙሓት ቴክኒካውን ውደባውን ስጉምትታት ኣተግቢሩ እዩ። ይኹን እምበር፡ ኣብ ኢንተርነት ዝተመርኮሰ ምትሕልላፍ ዳታ ብሓፈሻ ናይ ጸጥታ ክፍተት ክህልዎ ስለ ዝኽእል፡ ፍጹም ሓለዋ ውሕስነት ክወሃቦ ኣይክእልን። በዚ ምኽንያት እዚ ኩሉ ሰብ ዳታ ውልቃዊ ዳታ ብኣማራጺ መንገዲ ንኣብነት ብተሌፎን ከመሓላልፈልና ናጻ እዩ።

1. ትርጉማት

ver.di ዝሃቦ መግለጺ ሓለዋ መረዳእታ፡ እቲ ኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ሓፈሻዊ ደንቢ ሓለዋ መረዳእታ (GDPR) ኣብ ዘውጽኣሉ እዋን ንመምርሕን ስርዓታትን ዝጥቀመሉ ውዕላት ዝተመርኮሰ እዩ። ናይ ዳታ ሓለዋ ኣዋጅና ንህዝቢ ከምኡ እውን ንዓማዊልናን ንግዳዊ መሻርኽትናን ንምንባብን ንምርዳእን ቀሊል ክኸውን ይግባእ። ነዚ ንምርግጋጽ ድማ ኣቐዲምና ዝተጠቐምናሎም ቃላት ክንገልጽ ንደሊ።

ኣብዚ ኣዋጅ ሓለዋ መረዳእታ ንገለ ካብቶም ዝስዕቡ ቃላት ንጥቀም፤

 • ሀ) ውልቃዊ መረዳእታ

  ውልቃዊ ዳታ ምስ ዝተለለየ ወይ መለለዪ ተፈጥሮኣዊ ሰብ (ካብዚ ንደሓር “ኣርእስቲ መረዳእታ”) ዝተኣሳሰር ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ እዩ። ተፈጥሮኣዊ ሰብ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ብፍላይ ድማ ከም ስም፣ መለለዪ ቁፅሪ፣ መረዳእታ ቦታ፣ ኣብ ኦንላይን መለለዪ ወይ ድማ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ፍሉይ ባህርያት ዝገልፅ መለለዪ ብምውካስ መለለዪ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝቑፀር ኣካላዊ፡ ስነ-ኣካላዊ፡ ጀነቲካዊ፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ፡ ቁጠባዊ፡ ባህላዊ ወይ ማሕበራዊ መንነት ናይቲ ተፈጥሮኣዊ ሰብ።

 • ለ) ርእሰ-ጉዳይ ዳታ

  ርእሰ-ጉዳይ መረዳእታ ዝኾነ ይኹን ዝተለለየ ወይ ዝልለ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ውልቃዊ መረዳእታኡ ብተቖፃፃሪ መረዳእታ ዝስራሕ እዩ።

 • ሐ) መስርሕ ምግባር

  መስርሕ ማለት ብኣውቶማቲክ መንገዲ ይኹን ብዘይ ብኣውቶማቲክ መንገዲ ዝፍጸም ዝኾነ ይኹን ስርሒት ወይ ተኸታታሊ ስርሓት ማለት ምእካብ፣ ምምዝጋብ፣ ምውዳብ፣ ምውዳብ፣ ምኽዛን፣ ምትዕጽጻፍ ወይ ምምሕያሽ፣ ምንባብ፣ ምሕታት፣ ምጥቃም፣ ምግላጽ ብመተሓላለፊ፣ ምዝርጋሕ ወይ... ካልእ መልክዕ ምቕራብ፣ ኣሰላልፋ ወይ ምትእስሳር፣ ምድራት፣ ምድምሳስ ወይ ምጥፋእ እዩ።

 • መ) ምድራት መስርሕ

  ምድራት መስርሕ ማለት ንዝተዓቀበ ውልቃዊ መረዳእታታት ኣብ መጻኢ ንዝግበር መስርሕ ንምድራት ዝዓለመ ምልክት ምግባር እዩ።

 • ሠ) ፕሮፋይሊንግ

  ፕሮፋይሊንግ ዝኾነ ዓይነት ኣውቶማቲክ መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ኮይኑ ነዞም ውልቃዊ መረዳእታታት ተጠቒምካ ምስ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ዝተኣሳሰሩ ዝተወሰኑ ውልቃዊ መዳያት ብፍላይ ድማ ምስ ኣፈፃፅማ ስራሕ፣ ቁጠባዊ ኩነታት፣ ጥዕና፣ ውልቃዊ ዝተኣሳሰሩ መዳያት ንምግምጋም ዝሓዘ ኮይኑ ምርጫታት፣ ድሌታት፣ ተኣማንነት፡ ባህሪ፡ ኣቀማምጣ ወይ ምንቅስቓስ ናይቲ ተፈጥሮኣዊ ሰብ።

 • ረ) ቅጽል ስም ምሃብ

  ቅጽል ስም፡ እዚ ተወሳኺ ሓበሬታ ብፍሉይ እንተተቐሚጡን ዘረጋግጽ ቴክኒካውን ውደባውን ስጉምትታት እንተተገይሩሉን፡ እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ብዘይ ተወሳኺ ሓበሬታ ንፍሉይ ዳታ ሰብ ክምደብ ብዘይክእል መንገዲ ምምስራሕ እዩ። እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ንዝተለለየ ወይ ዝተለለየ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ከምዘይምደብ።

 • ሰ) ተቖጻጻሪ ወይ ተቖጻጻሪ

  እቲ ንመስርሕ ሓላፍነት ዝወስድ ወይ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ፡ እቲ ንበይኑ ይኹን ምስ ካልኦት ብሓባር ንዕላማታትን ኣገባብን ምምስራሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝውስን ተፈጥሮኣዊ ወይ ሕጋዊ ሰብ፡ ህዝባዊ በዓል መዚ፡ ትካል ወይ ካልእ ኣካል እዩ። ዕላማታትን ኣገባባትን ናይ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ብሕጊ ሕብረት ወይ ኣባል ሃገር ዝተወሰነ እንተኾይኑ፡ እቲ ተቖጻጻሪ ወይ ፍሉይ መዐቀኒታት ንሕጽይቲ ብሕጊ ሕብረት ወይ ኣባል ሃገር ክቐርብ ይኽእል።

 • ሸ) ፕሮሰሰር

  ፕሮሰሰር ብስም ተቖጻጻሪ ውልቃዊ መረዳእታ ዘሰላስል ተፈጥሮኣዊ ወይ ሕጋዊ ሰብ፣ በዓል መዚ፣ ትካል ወይ ካልእ ኣካል እዩ።

 • i) ተቐባሊ

  እቲ ተቐባሊ ሳልሳይ ኣካል ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ተፈጥሮኣዊ ወይ ሕጋዊ ሰብ፣ ህዝባዊ በዓል መዚ፣ ትካል ወይ ካልእ ውልቃዊ መረዳእታ ዝግለፀሉ ኣካል እዩ። ይኹን እምበር ብመሰረት ሕጊ ሕብረት ወይ ኣባል ሃገራት ኣብ ውሽጢ ፍሉይ ምርመራ ዕማም ውልቃዊ መረዳእታ ክቕበሉ ዝኽእሉ መንግስታዊ ሰበስልጣን ከም ተቐበልቲ ኣይቁፀሩን።

 • ለ) ሳልሳይ ወገን

  ሳልሳይ ወገን ካብ ርእሰ-ጉዳይ መረዳእታ፣ ተቖፃፃሪ፣ ኣሰናዳኢን ኣብ ትሕቲ ቀጥታዊ ሓላፍነት ተቖፃፃሪ ወይ መስርሒ ውልቃዊ መረዳእታ ንምስራሕ ስልጣን ዝተዋህቦም ሰባትን ተፈጥሮኣዊ ወይ ሕጋዊ ሰብ፣ መንግስታዊ በዓል መዚ፣ ትካል ወይ ካልእ ኣካል እዩ።

 • ለ) ፍቓድ ምሃብ

  ፍቓድ ዝኾነ ይኹን ብወለንታዊ፣ ብሓበሬታ ዝተሰነየን ብዘይ ምግናንን መግለጺ ድሌታት ብናይ ዳታ ርእሰ-ሰብ ንፍሉይ ጉዳይ፣ ብመልክዕ መግለጺ ወይ ካልእ ዘይርዱእ መረጋገጺ ተግባር፣ ብእኡ እቲ እቲ ዳታ ዝሃቦ ሰብ ንመስርሕ ውልቃዊ ዳታ ከምዝተሰማምዐ ዘመልክት እዩ። ብዛዕባኡ ወይ ንዓኣ ዝምልከት እዩ።

2. ስምን ኣድራሻን ናይቲ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ

እቲ ብትርጉም ሓፈሻዊ ደንቢ ሓለዋ መረዳእታ፣ ካልኦት ኣብ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ተግባራዊ ዝኾኑ ሕግታት ሓለዋ መረዳእታን ካልኦት ድንጋገታት ባህሪ ሓለዋ መረዳእታን ሓላፍነት ዝስከም ሰብ፤

ማሕበር ሰራሕተኛታት ver.di

ሮቢን ፋበር

ኣም ካትዘንስታደል 34, 86152 ኣውግስበርግ

ስልኪ ቁጽሪ 08212795420

ኢመይል፡ Robin.Faber@verdi.de

መርበብ ሓበሬታ፡ https://augsburg.verdi.de/

3. ስምን ኣድራሻን ናይቲ ሓላፊ ሓለዋ መረዳእታ

ናይቲ ዳታ ተቖጻጻሪ ሓላፊ ሓለዋ መረዳእታ፤

ሓላፊ ሓለዋ መረዳእታ ኣብ ver.di

ፓውላ-ቲደ-ኡፈር 10, 10179 በርሊን

 

E-Mail: datenschutz@verdi.de

ዝኾነ ሰብ ዳታ፡ ንሓለዋ ዳታ ዝምልከት ዝኾነ ሕቶ ወይ ሓሳብ እንተሃልይዎ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ብቐጥታ ምስ ሓላፊ ሓለዋ ዳታና ክረኽቦ ይኽእል።

4. ኩኪስ

እቲ ver.di ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኩኪስ ይጥቀም። ኩኪስ ብኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ኣብ ስርዓተ ኮምፒተር ዝኽዘኑን ዝኽዘኑን ናይ ጽሑፍ ፋይላት እዮም።

ብዙሓት መርበባት ሓበሬታን ኣገልገልትን ኩኪስ ይጥቀሙ። ብዙሓት ኩኪስ ኩኪስ ዝበሃል መለለዪ ኣለዎም። ናይ ኩኪ መለለዪ ፍሉይ መለለዪ ናይቲ ኩኪ እዩ። ንሱ ድማ ገጻት ኢንተርነትን ኣገልገልትን ናብቲ እቲ ኩኪ ዝተዓቀበሉ ፍሉይ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ክምደቡሉ ዝኽእሉ ናይ ፊደላት ሕብረ ቃላት ዝሓዘ እዩ። እዚ ድማ እቶም ዝተበጽሑ መርበባት ሓበሬታን ኣገልገልትን ንውልቃዊ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ዳታ ርእሰ ነገር ካብ ካልኦት ካልኦት ኩኪስ ዝሓዙ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታታት ክፈልይዎ የኽእሎም። ፍሉይ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብመንገዲ እቲ ፍሉይ ናይ ኩኪ መለለዪ መንነት ክለለን ክለለን ይኽእል።

ver.di ኩኪስ ብምጥቃም፡ ንተጠቀምቲ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ፡ ብዘይ እቲ ናይ ኩኪስ ቅጥዒ ዘይከኣል ዝያዳ ንተጠቃሚ ምቹእ ኣገልግሎት ክህቦም ይኽእል።

ኩኪ ብምጥቃም፡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘሎ ሓበሬታን ቅድመ-ምድላዋትን ንተጠቃሚ ክመሓየሽ ይኽእል። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኩኪስ ንተጠቀምቲ መርበብ ሓበሬታና ከነለልዮም የኽእለና። ዕላማ ናይዚ ኣፍልጦ እዚ ተጠቀምቲ ንመርበብ ሓበሬታና ብቐሊሉ ንኽጥቀሙሉ እዩ። ንኣብነት ተጠቃሚ ናይ ሓደ ኩኪስ ዝጥቀም መርበብ ሓበሬታ፡ እዚ በቲ መርበብ ሓበሬታን ኣብ ስርዓተ ኮምፒተር ናይቲ ተጠቃሚ ዝተዓቀበ ኩኪን ስለ ዝፍጸም፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዝበጽሓሉ እዋን፡ ናይ መእተዊ ዳታኡ ዳግማይ ከእቱ ኣየድልዮን እዩ። ካልእ ኣብነት ድማ ኣብቲ ናይ ኢንተርነት ድኳን ናይ ዕዳጋ ዓረብያ ኩኪስ እዩ። እቲ ናይ ኢንተርነት ድኳን ሓደ ዓሚል ኣብቲ ቨርቹዋል ናይ ዕዳጋ ሳጹን ዘቐመጦም ነገራት ብመንገዲ ኩኪ ይዝክር።

እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ኣብ ዝኾነ እዋን ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና ኣቢሉ ኩኪስ ምቕማጥ ክኽልክል ይኽእል እዩ፣ በቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብዝግባእ ኣቀማምጣ ክከላኸል ይኽእል እዩ፣ በዚ ኸኣ ንኣቀማምጣ ኩኪስ ንሓዋሩ ክቃወም ይኽእል። ካብዚ ሓሊፉ፡ ድሮ ዝተቐመጡ ኩኪስ ኣብ ዝኾነ እዋን ብመንገዲ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ወይ ካልእ ሶፍትዌር ፕሮግራማት ክስረዙ ይኽእሉ። እዚ ኣብ ኩሎም ልሙዳት ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታታት ይከኣል እዩ። እቲ ርእሰ-ጉዳይ ኣብቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ንኣቀማምጣ ኩኪስ እንተ ኣቋሪጽዎ፡ ኩሉ ተግባራት መርበብ ሓበሬታና ምሉእ ብምሉእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ኣይክእልን እዩ።

5. ምእካብ ሓፈሻዊ መረዳእታን ሓበሬታን

እቲ ver.di ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ መርበብ ሓበሬታ ብሓደ ዳታ ሰብ ወይ ብኣውቶማቲክ ስርዓት ኣብ ዝረኽበሉ እዋን ተኸታታሊ ሓፈሻዊ ዳታን ሓበሬታን ይእክብ። እዚ ሓፈሻዊ ዳታን ሓበሬታን ኣብቲ ናይቲ ኣገልጋሊ ሎግ ፋይላት ይኽዘን። እቲ ክምዝገብ ዝኽእል (1) ዝጥቀመሉ ዓይነታት መርበብ ሓበሬታን ስሪትን፡ (2) እቲ መእተዊ ስርዓት ዝጥቀመሉ ስርዓተ-ምሕደራ፡ (3) ሓደ መእተዊ ስርዓት ናብ መርበብ ሓበሬታና ዝኣትወሉ መርበብ ሓበሬታ (መወከሲታት ዝበሃሉ)፡ (4) ኣብ መርበብ ሓበሬታና ብመንገዲ መእተዊ ስርዓት ዝረኽብዎም ንኡሳን መርበባት ሓበሬታ ይቆጻጸሩ፣ (5) ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝኣትወሉ ዕለትን ሰዓትን፣ (6) ናይ ኢንተርነት ፕሮቶኮል ኣድራሻ (IP ኣድራሻ)፣ (7) ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ወሃቢ እቲ ናይ ምብጻሕ ስርዓትን (8) ካልእ ተመሳሳሊ ዳታን ሓበሬታን ኣብ ልዕሊ ስርዓታት ቴክኖሎጂ ሓበሬታና መጥቃዕቲ እንተጋጢሙ ካብ ሓደጋታት ንምክልኻል ዘገልግል።

ነዚ ሓፈሻዊ ዳታን ሓበሬታን ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን፡ ver.di ብዛዕባ እቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ዝኾነ መደምደምታ ኣይገብርን። እንታይ ደኣ፡ እዚ ሓበሬታ እዚ (1) ትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታና ብትኽክል ንምቕራብ፡ (2) ትሕዝቶ መርበብ ሓበሬታናን ንዕኡ ዝኸውን መወዓውዒን ንምምሕያሽ፡ (3) ስርዓታት ቴክኖሎጂ ሓበሬታናን እቲ ቴክኖሎጅናን ንነዊሕ እዋን ንኽሰርሕ ንምርግጋጽ እዩ ዘድሊ ናይ መርበብ ሓበሬታና ከምኡ’ውን ( 4) ንኣኽበርቲ ሕጊ ሳይበር መጥቃዕቲ እንተጋጢሙ ንገበናዊ ክሲ ዘድሊ ሓበሬታ ንምሃብ። እዚ ብዘይ ስሙ ዝተኣከበ ዳታን ሓበሬታን ብver.di ብስታቲስቲክስን ብዕላማ ኣብ ትካልና ሓለዋ ዳታን ድሕነት ዳታን ንምዕባይ ዝግምገም ኮይኑ፡ ኣብ መወዳእታ ነቲ እንሰርሖ ውልቃዊ ዳታ ምቹእ ደረጃ ሓለዋ ንምርግጋጽ እዩ። እቲ ኣብ ሰርቨር ሎግ ፋይላት ዘሎ ስሙ ዘይተገልጸ ዳታ ካብ ኩሉ ብሓደ ዳታ ሰብ ዝቐርብ ውልቃዊ ዳታ ተፈልዩ ይኽዘን።

6. ኣብ ዜናና ምዝገባ ምግባር

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ver.di ተጠቀምቲ ናይ ትካልና ዜናዊ ወረቐት ሳብስክራይብ ክገብሩ ዕድል ይወሃቦም። ኣየናይ ውልቃዊ ዳታ ናብቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ነቲ ዜናዊ ወረቐት ክእዝዝ ከሎ ይመሓላለፍ በቲ ነዚ ዕላማ ዝጥቀመሉ ናይ ምእታው ማስክ ይውሰን።

ver.di ብቐጻሊ ንዓማዊሉን ንመሻርኽቱን ብዛዕባ እቲ ኩባንያ ዝህቦም ቅድመ-ኩነት ብመንገዲ ዜናዊ ወረቐት ይሕብር። ብመትከል ናይቲ ትካልና ዜናዊ ወረቐት በቲ ዳታ ሰብ ክቕበል ዝኽእል (1) እቲ ዳታ ዝሃቦ ሰብ ቅኑዕ ኢመይል ኣድራሻ ምስ ዝህልዎን (2) እቲ ዳታ ዝሃቦ ሰብ ነቲ ዜና ንምቕባል ምስ ዝምዝገብን ጥራይ እዩ። ብሕጋዊ ምኽንያት፡ ድርብ ምምራጽ ኣገባብ ተጠቒምካ፡ ናብቲ ሓደ ሰብ ዳታ ንመጀመርታ ግዜ ነቲ ዜና ንኽቕበል ዘእተዎ ኢመይል ኣድራሻ፡ ናይ ምርግጋጽ ኢመይል ክለኣኽ እዩ። እዚ ናይ ምርግጋጽ ኢመይል፡ ወናኒ ናይቲ ኢመይል ኣድራሻ ከም ርእሰ-ጉዳይ እቲ ዜና ፍቓድ ዝሃቦ ምቕባል እንተሃልይዎ ንምፍላጥ ይጥቀመሉ።

ኣብቲ ዜናዊ ወረቐት ክንምዝገብ ከለና፡ እቲ ብወሃቢ ኣገልግሎት ኢንተርነት (ISP) ናይቲ እቲ ዳታ ሰብ ኣብ እዋን ምዝገባ ዝጥቀመሉ ስርዓተ ኮምፒተር ዝተመደበ IP ኣድራሻ ከምኡ’ውን ዕለትን ሰዓትን ምዝገባ እውን ንዕቅቦ። ምእካብ ናይዚ ዳታ ኣብ ድሒሩ ዝመጽእ እዋን (ክኸውን ዝኽእል) ዘይግቡእ ኣጠቓቕማ ናይ ኢ-መይል ኣድራሻ ናይ ሓደ ዳታ ሰብ ንምርዳእ ኣድላዪ ስለዝኾነ ነቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ሕጋዊ ሓለዋ ንምሃብ የገልግል።

ነቲ ዜናዊ ወረቐት ክንምዝገብ ከለና ዝእከብ ውልቃዊ መረዳእታ፡ ንዜና ዜናና ንምልኣኽ ጥራይ እዩ ዝጥቀመሉ። ካብዚ ሓሊፉ፡ እዚ ንኣሰራርሓ ኣገልግሎት ዜና ወይ ተዛማዲ ምዝገባ ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ከምቲ ኣብ ምቕራብ ዜናዊ ወረቐት ለውጢ እንተጋጢሙ ወይ ኣብ ቴክኒካዊ ኩነታት ለውጢ እንተጋጢሙ፡ ንተጠቀምቲ ናይቲ ዜና ብኢመይል ክሕበሩ ይኽእሉ። ከም ኣካል ናይቲ ኣገልግሎት ዜና ዝእከብ ውልቃዊ መረዳእታ ናብ ሳልሳይ ወገን ኣይመሓላለፍን እዩ። እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ኣብ ዝኾነ እዋን ነቲ ናይ ዜና ወረቐትና ምዝገባ ክስርዞ ይኽእል። እቲ እቲ ሰብ ሓበሬታ ነቲ ዜና ንምልኣኽ ዝሃበና ናይ ምኽዛን ውልቃዊ መረዳእታ ፍቓድ ኣብ ዝኾነ እዋን ክስረዝ ይኽእል። ንዕላማ ምስራዝ ፍቓድካ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዜናዊ ወረቐት ተዛማዲ መላግቦ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ ዝኾነ እዋን ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ተቖጻጻሪ ካብቲ ዜናዊ ወረቐት ምእላይ ወይ ድማ ነዚ ብኻልእ መንገዲ ናብቲ ተቖጻጻሪ ምትሕልላፍ ይከኣል እዩ።

7. ምክትታል ዜናዊ ወረቐት

እቲ ver.di ዝበሃል ዜናዊ ወረቐት፡ ምክትታል ዝበሃሉ ፒክሰላት ዝሓዘ እዩ። ዌብ ቢኮን ብኤችቲኤምኤል ፎርማት ኣብ ዝለኣኹ ኢመይላት ዝተሰረተ ንእሽቶ ግራፊክ ኮይኑ ምቕራጽ ሎግ ፋይልን ትንተና ሎግ ፋይልን የኽእል። እዚ ድማ ንዕውትነት ወይ ውድቀት ናይ ኦንላይን ዕዳጋ ወፍሪታት ስታቲስቲካዊ ትንተና ክካየድ የኽእል። ኣብቲ ዝተሰረተ ናይ ምክትታል ፒክሰል ተመርኲሱ፡ ver.di ሓደ ኢመይል ብሓደ ዳታ ሰብ ተኸፊቱ ድዩ መዓስን መዓስን ከምኡ’ውን ኣብቲ ኢመይል ኣየኖት መላግቦታት ብናይ ዳታ ሰብ ከምዝተረኽቡን ክውስን ይኽእል።

ከምዚኦም ዝበሉ ኣብቶም ዜናታት ዝርከቡ ናይ ምክትታል ፒክሰላት ኣቢሎም ዝእከብ ውልቃዊ መረዳእታ፡ ነቲ ናይ ዜና ወረቓቕቲ ምልኣኽ ብዝበለጸ ንምምሕያሽን ትሕዝቶ መጻኢ ዜናታት ብዝያዳ ምስ ረብሓታት ናይቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ንምትዕርራይን፡ በቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ይኽዘንን ይግምገምን። እዚ ውልቃዊ መረዳእታ ናብ ሳልሳይ ወገን ኣይመሓላለፍን እዩ። ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ዝኾነ እዋን ብመንገዲ ድርብ ምምራጽ ኣገባብ ዝተዋህበ ዝምልከቶ ፍሉይ ናይ ፍቓድ መግለጺ ክስርዙ መሰል ኣለዎም። ድሕሪ ምስራዝ እዞም ውልቃዊ መረዳእታታት በቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ ክስረዙ እዮም። Ver.di ነቲ ዜናዊ ወረቐት ካብ ምቕባል ምዝገባ ምቁራጽ ብኣውቶማቲክ ከም ምስራዝ ይትርጉሞ።

8. ስሩዕ ምድምሳስን ምዕጋትን ውልቃዊ መረዳእታ

እቲ ናይ ምምስራሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ውልቃዊ መረዳእታ ናይቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ንዕላማ ምኽዛን ንምዕዋት ዘድሊ ግዜ ጥራይ እዩ ዘሰላስሎን ዝዕቅብን ወይ ድማ እዚ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ወይ ካልእ ሓጋጊ ኣካል ኣብ ሕግታት ወይ ስርዓታት ዝድለ እንተኾይኑ እቲ ናይ ምምስራሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ዝግዛእ እንተኾይኑ .

እቲ ዕላማ መኽዘን ድሕሪ ደጊም ተግባራዊ እንተዘይኮይኑ ወይ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ወይ ካልእ ሓላፍነት ዝስከም ሓጋጊ ኣካል ዝተቐመጠ ናይ ምኽዛን ግዜ እንተድኣ ኣኺሉ፡ እቲ ውልቃዊ ዳታ ብስሩዕን ብመሰረት ሕጋዊ ስርዓታትን ይዕገት ወይ ይስረዝ።

9. መሰላት ናይቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ

 • ሀ) መሰል ምርግጋጽ

  ኩሉ ሰብ ዳታ፡ ንዕኡ ዝምልከት ውልቃዊ ዳታ ይስራሕ ድዩ ኣይስራሕን ዝብል ካብ ተቖጻጻሪ መረጋገጺ ናይ ምርካብ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ። ሓደ ዳታ ሰብ ነዚ ናይ ምርግጋጽ መሰል ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ክረኽቦ ይኽእል።

 • ለ) መሰል ሓበሬታ

  ኩሉ ብመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ብዛዕባ እቲ ብዛዕባኡ ዝተዓቀበ ውልቃዊ መረዳእታን ቅዳሕ ናይዚ ሓበሬታን ኣብ ዝኾነ እዋን ካብቲ ናይ ምምስራሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ነጻ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ነቲ ዳታ ዘለዎ ሰብ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክረክብ ፈቒዱሉ ኣሎ፤

  • እቲ ናይ መስርሕ ዕላማታት
  • እቶም ዝስርሑ ምድባት ውልቃዊ መረዳእታታት
  • እቶም እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተገልጸሎም ወይ ዝግለጸሎም ተቐበልቲ ወይ ምድባት ተቐበልቲ፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ሳልሳይ ሃገራት ወይ ኣህጉራውያን ትካላት ዝርከቡ ተቐበልቲ
  • እንተተኻኢሉ፡ እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዝኽዘነሉ ውጥን ግዜ ወይ እዚ እንተዘይተኻኢሉ፡ ነቲ ግዜ ንምውሳን ዝሕግዙ መዐቀኒታት
  • ንዓኻ ዝምልከት ውልቃዊ መረዳእታ ናይ ምእራም ወይ ምድምሳስ መሰል ወይ ድማ ብተቖጻጻሪ መስርሕ ምድራት ወይ ነዚ መስርሕ ናይ ምቅዋም መሰል ምህላዉ
  • ናብ ተቖጻጻሪ በዓል መዚ ጥርዓን ናይ ምቕራብ መሰል ምህላዉ
  • እቲ ውልቃዊ ዳታ ካብቲ ዳታ ሰብ እንተዘይተኣኪቡ: ኩሉ ዘሎ ሓበሬታ ብዛዕባ መበቆል ናይቲ ዳታ
  • ብመሰረት ዓንቀጽ 22 ሕጡበ-ጽሑፍ 1ን 4ን GDPR ፕሮፋይሊንግ ሓዊሱ ኣውቶማቲክ ውሳነታት ምህላዉን - እንተወሓደ ኣብዞም ጉዳያት እዚኦም - ብዛዕባ እቲ ዝሳተፍ ስነ-መጐት ትርጉም ዘለዎ ሓበሬታ ከምኡ’ውን ስፍሓትን ዕላማ ዘለዎ ውጽኢትን ናይ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ነቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ

  እቲ ተጠቃሚ ዳታ ውልቃዊ ዳታ ናብ ሳልሳይ ሃገር ወይ ናብ ኣህጉራዊ ትካል ተሰጋጊሩ ድዩ ኣይተመሓላለፈን ዝብል ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል እውን ኣለዎ። እዚ እንተኾይኑ እቲ ዳታ ዝሕዝ ሰብ ምስቲ ምስግጋር ብዝተኣሳሰር ብዛዕባ ዝምጥን ውሕስናታት ሓበሬታ ናይ ምርካብ መሰል እውን ኣለዎ።

  ሓደ ዳታ ሰብ ነዚ ናይ ሓበሬታ መሰል ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ንመስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ክረኽቦ ይኽእል።

 • ሐ) መሰል ምእራም

  ነፍሲ ወከፍ ብኣሰራርሓ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ብዛዕባኡ ዝምልከት ዘይቅኑዕ ውልቃዊ መረዳእታ ብቕልጡፍ ክእረም ብናይ ኤውሮጳ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ። ካብዚ ሓሊፉ እቲ ውልቀሰብ መረዳእታ ንዕላማታት መስርሕ ኣብ ግምት ብምእታው ብተመላላኢ መግለፂ ሓዊሱ ዘይተማልአ ውልቃዊ መረዳእታ ክዛዘም ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ።

  ሓደ ተጠቃሚ ዳታ ነዚ ናይ ምእራም መሰል ክጥቀመሉ እንተደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ተቖጻጻሪ ዳታ ክረኽቦ ይኽእል።

 • መ) መሰል ምድምሳስ (መሰል ምርሳዕ)

  ኩሉ ብመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ሓደ ካብዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ዝምልከት እንተኾይኑን እቲ መስርሕ ኣድላዪ እንተዘይኮይኑን፡ እቲ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ ነቲ ዝምልከቶ ውልቃዊ መረዳእታ ብቕልጡፍ ክስርዞ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎ፤

  • እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ድሕሪ ሕጂ ኣድላዪ ንዘይኮነ ዕላማታት ዝተኣከበ ወይ ብኻልእ መንገዲ እዩ ተሰሪሑ።
  • እቲ ዳታ ዝሃቦ ሰብ ብመሰረት ዓንቀፅ 6 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 ደብዳቤ a GDPR ወይ ዓንቀጽ 9 ሕጡበ-ጽሑፍ 2 ፊደል a GDPR እቲ መስርሕ ዝተመርኮሰሉ ፍቓዱ ይስርዝ እሞ ካልእ ሕጋዊ መሰረት ናይቲ መስርሕ የለን።
  • እቲ ውልቀሰብ ዳታ ብመሰረት ዓንቀፅ 21 (1) GDPR ነቲ መስርሕ ይቃወምን ንመስርሕ ዝኸውን ልዕሊ ኩሉ ሕጋዊ ምኽንያት የለን፣ ወይ ድማ እቲ መረዳእታ ብመሰረት ዓንቀፅ 21 (2) መስርሕ GDPR ነቲ መስርሕ ይቃወም።
  • እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ እዩ ተሰሪሑ።
  • ምድምሳስ ውልቃዊ መረዳእታ፡ ብመሰረት ሕጊ ሕብረት ወይ ኣባል ሃገራት፡ እቲ ተቖጻጻሪ ዝግዛእ ሕጋዊ ግዴታ ንምኽባር ኣድላዪ እዩ።
  • እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ብመሰረት ዓንቀፅ 8 ቁፅሪ 1 GDPR ምስ ዝቐርብ ኣገልግሎት ማሕበረሰብ ሓበሬታ ብዝተኣሳሰር ዝተኣከበ እዩ።

  ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምኽንያታት ሓደ ዝምልከቶ እንተኾይኑን ሓደ ሰብ ብver.di ዝተዓቀበ ውልቃዊ መረዳእታ ክድምሰስ እንተደልዩን ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ተቖፃፃሪ መረዳእታ ክራኸብ ይኽእል። እቲ ሰራሕተኛ ver.di እቲ ናይ ምድምሳስ ሕቶ ብቕልጡፍ ከም ዝኽበር ከረጋግጽ እዩ።

  እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ብver.di ንህዝቢ እንተተገሊፁን ትካልና ከም ተቖፃፃሪ መጠን ብመሰረት ዓንቀፅ 17 ቁፅሪ 1 GDPR ነቲ ውልቃዊ መረዳእታ ክድምስሶ ግዴታ እንተሃልይዎን ver.di ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ብምእታው ግቡእ ስጉምትታት ክወስድ እዩ። and the implementation costs , also of a technical nature, ንኻልኦት ነቲ ዝተሓትመ ውልቃዊ ዳታ ዘሰላስሉ ተቖጻጸርቲ ዳታ ንምሕባር፡ እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ እዞም ካልኦት ተቖጻጸርቲ ዳታ ንኹሉ መላግቦታት ናይዚ ውልቃዊ ዳታ ወይ ቅዳሓት ወይ ምብዛሕ ናይዚኦም ክድምስስዎ ከም ዝሓተተ ውልቃዊ መረዳእታ ክሳብ መስርሕ ኣድላዪ ዘይኮነ። እቲ ሰራሕተኛ ver.di ኣብ ውልቃዊ ጉዳያት ኣድላዪ ስጉምትታት ክወስድ እዩ።

 • ሠ) መሰል ምድራት መስርሕ

  ኩሉ ብመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ካብዞም ዝስዕቡ ቅድመ ኩነታት ሓደ እንተተማሊኡ፡ እቲ ተቖጻጻሪ ነቲ መስርሕ ክድርቶ ክሓትት ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ፤

  • ትኽክለኛነት ናይቲ ውልቃዊ መረዳእታ ብተመሳሳሊ መረዳእታ ንዝተወሰነ እዋን ይወዳደር፣ እዚ ድማ ተቖፃፃሪ ትኽክለኛነት እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ከረጋግፅ የኽእሎ።
  • እቲ መስርሕ ዘይሕጋዊ እዩ፣ እቲ ተጠቃሚ ዳታ ነቲ ውልቃዊ ዳታ ምድምሳስ ይኣቢ፣ ኣብ ክንድኡ ድማ ንኣጠቓቕማ እቲ ውልቃዊ ዳታ ክድረት ይሓትት።
  • እቲ ተቖጻጻሪ ድሕሪ ደጊም ንዕላማታት መስርሕ እቲ ውልቃዊ ዳታ ኣየድልዮን እዩ፣ እቲ ተጠቃሚ ዳታ ግን ሕጋዊ ክሲ ንምርግጋጽ፣ ንምትግባር ወይ ንምክልኻል የድልዮ።
  • እቲ መረዳእታ ዝወሃቦ ሰብ ብመሰረት ዓንቀፅ 21 ሕጡበ-ፅሑፍ 1 GDPR ኣብ መስርሕ ተቓውሞ ዘቕረበ እንትኸውን ሕጋዊ ምኽንያታት ተቖፃፃሪ ካብ ናይቲ ተጠቃሚ መረዳእታ ይበዝሕ ድዩ ኣይበዝሕን ዛጊት ንጹር ኣይኮነን።

  ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ቅድመ ኩነታት ሓደ እንተተማሊኡን ሓደ ተጠቃሚ ዳታ ብver.di ዝተዓቀበ ውልቃዊ ዳታ ገደብ ክግበረሉ ክሓትት እንተደልዩን ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ተቖጻጻሪ ዳታ ክረኽብዎ ይኽእሉ። እቲ ሰራሕተኛ ver.di እቲ መስርሕ ክድረት ክገብር እዩ።

 • ረ) መሰል ምትሕልላፍ ዳታ

  ኩሉ ብመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ነቲ ብዛዕባኡ ዝምልከት ውልቃዊ መረዳእታ፡ እቲ ተጠቃሚ ዳታ ንሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ዝሃቦ፡ ብዝተዋደደ፡ ሓባራዊን ብማሽን ዝንበብን ቅርጺ ክቕበል መሰል ኣለዎ። ብተወሳኺ፡ እቲ መስርሕ ብመሰረት ዓንቀጽ 6 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 ፊደል ሀ ናይ GDPR ወይ ዓንቀጽ 9 ሕጡበ-ጽሑፍ 2 ብዘይ ዕንቅፋት ካብቲ እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተዋህበ ተቖጻጻሪ ናብ ካልእ ተቖጻጻሪ ናይ ምትሕልላፍ መሰል ኣሎካ ደብዳቤ a GDPR ወይ ኣብ ውዕል ብመሰረት ዓንቀጽ 6 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 ፊደል ለ GDPRን እቲ መስርሕ ብኣውቶማቲክ ኣገባባት ዝፍጸም ኮይኑ፡ እቲ መስርሕ ንረብሓ ህዝቢ ዝኸውን ወይ ኣብ ዝፍጸም ዕማም ንምፍጻም ኣድላዪ እንተዘይኮይኑ ወግዓዊ ስልጣን ምጥቃም፣ እዚ ድማ ናብቲ ተሓታቲ ሰብ ተሰጋጊሩ ኣሎ።

  ካብዚ ሓሊፉ ብመሰረት ዓንቀፅ 20 (1) GDPR ናይ ዳታ ምትሕልላፍ መሰሉ ኣብ ዝጥቀመሉ እዋን፣ እቲ ዳታ ዝሕዝ ሰብ እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ካብ ሓደ ተሓታቲ ሰብ ናብ ካልእ ተሓታቲ ሰብ ብቐጥታ ክመሓላለፍ መሰል ኣለዎ፣ ክሳብ እዚ ብቴክኒካዊ መዳይ ዝከኣል ኮይኑ እዚ ንመሰላትን ናጽነታትን ካልኦት ሰባት ዘይጸሉ እንተኾይኑ።

  መሰል ምትሕልላፍ ዳታ ንምርግጋጽ፡ እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ver.di ክራኸብ ይኽእል።

 • ሰ) መሰል ምቅዋም

  ነፍሲ ወከፍ ብኣሰራርሓ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን፡ ካብ ፍሉይ ኩነታቱ ብዝተፈጥረ ምኽንያታት፡ ኣብ ዓንቀጽ 6 ሕጡበ-ጽሑፍ 1 ደብዳበ መሰረት፡ ንዕኡ ዝምልከት ውልቃዊ መረዳእታ ንምስራሕ ክቃወም ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ። e ወይ f GDPR, ተቓውሞ ንምቕራብ። እዚ ኣብዞም ድንጋገታት ዝተመስረተ ፕሮፋይሊንግ እውን ይምልከት።

  ተቓውሞ ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን፡ ver.di ድሕሪ ደጊም ነቲ ውልቃዊ ዳታ ኣይንሰርሖን ኢና፡ ክሳብ ንረብሓታት፡ መሰላትን ናጽነትን ናይቲ ተጠቃሚ ዳታ ዝዛይድ ኣገዳሲ ሕጋዊ ምኽንያታት ከነርኢ እንተዘይክኢልና፡ ወይ እቲ መስርሕ ንምርግጋጽ፡ ንምጥቃም ወይ ንምክልኻል ዘገልግል ናይ ሕጋዊ ክስታት።

  ver.di ቀጥታዊ መወዓውዒ ንምክያድ ውልቃዊ መረዳእታ እንተ ኣሰላሲሉ፡ እቲ ተጠቃሚ ዳታ ኣብ ዝኾነ እዋን ንዕላማ ከምዚ ዓይነት መወዓውዒ ውልቃዊ መረዳእታ ንምስራሕ ክቃወም መሰል ኣለዎ። እዚ ምስ ከምዚ ዓይነት ቀጥታዊ መወዓውዒ ዝተኣሳሰር ክሳብ ዝኾነ ንፕሮፋይሊንግ እውን ይምልከት። እቲ ተጠቃሚ ዳታ ንቐጥታዊ መወዓውዒ ዕላማታት መስርሕ ver.di እንተተቓዊሙ፡ ver.di ድሕሪ ደጊም ነቲ ውልቃዊ ዳታ ነዞም ዕላማታት ኣይሰርሖን እዩ።

  ብተወሳኺ እቲ ውልቀሰብ መረዳእታ ካብ ፍሉይ ኩነታቱ ብዝፍጠር ምኽንያታት ንዕኡ ዝምልከት ውልቃዊ መረዳእታ ብver.di ንዕላማታት ሳይንሳዊ ወይ ታሪኻዊ መፅናዕቲ ወይ ንስታቲስቲካዊ ዕላማታት ብመሰረት ዓንቀፅ 1000 ንኽስራሕ ክቃወም መሰል ኣለዎ። 89 ቁፅሪ 1 DS -GVO፣ ተቓውሞ ንምቕራብ፣ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ንረብሓ ህዝቢ ዝተፈፀመ ዕማም ንምፍፃም ኣድላዪ እንተዘይኮይኑ።

  እቲ ዳታ ናይ ምቅዋም መሰል ንምጥቃም፡ ምስ ዝኾነ ሰራሕተኛ ver.di ወይ ካልእ ሰራሕተኛ ብቐጥታ ክረኽቦ ይኽእል። ካብዚ ብተወሳኺ ምስ ኣጠቓቕማ ኣገልግሎታት ማሕበር ሓበሬታ ብዝተኣሳሰር፡ እቲ ተጠቃሚ ዳታ፡ መምርሒ 2002/58/EC ብዘየገድስ፡ ቴክኒካዊ ስፔሲፊኬሽን ብምጥቃም ብኣውቶማቲክ ኣገባባት ናይ ምቅዋም መሰሉ ክጥቀም ናጻ እዩ።

 • ሸ) ኣብ ውልቀ ጉዳያት ፕሮፋይሊንግ ሓዊሱ ኣውቶማቲክ ውሳነታት

  ኩሉ ብመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝጽሎ ሰብ፡ ኣብ ኣውቶማቲክ መስርሕ ጥራይ ዝተመርኮሰ ውሳነ - እንተላይ ፕሮፋይሊንግ - ንዕኡ ዝምልከት ሕጋዊ ጽልዋ ዘስዕብ ወይ ብተመሳሳሊ ብተመሳሳሊ ብዓቢኡ ዝጸሉ ውሳነ ከይወሃቦ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ፡ እንተኾነ ግን እቲ... ውሳነ (1) ኣብ መንጎ እቲ ዳታ ዝሃቦን ተቖጻጻርን ውዕል ንምእታው ወይ ንምፍጻም ኣድላዪ ኣይኮነን፣ ወይ (2) ብሕጊ ሕብረት ወይ ኣባል ሃገራት እቲ ተቖጻጻሪ ዝግዛእ ፍቓድ ዘለዎን እቲ ሕጊ ነቲ መሰላት ንምሕላው ስጉምትታት ዝምጥንን እዩ። ከምኡ’ውን ናጽነታት ከምኡ’ውን ሕጋዊ ረብሓታት ናይቲ ዳታ ዝሃበ ሰብ ወይ (3) ብግልጺ ፍቓድ ናይቲ ዳታ ዝፍጸም ሰብ ይፍጸም።

  እቲ ውሳነ (1) ኣብ መንጎ እቲ ተጠቃሚ ዳታን ተቖጻጻሪ ዳታን ውዕል ንምእታው ወይ ንምፍጻም ኣድላዪ እንተኾይኑ፡ ወይ (2) ኣብ ግሉጽ ፍቓድ ናይቲ ዳታ ሰብ ዝተመርኮሰ እንተኾይኑ፡ ver.di ግቡእ ስጉምትታት ከተግብር ኣለዎ። መሰላትን ናጽነታትን ምሕላው ከምኡ’ውን እቲ ንሕጋዊ ረብሓታት ናይቲ ዳታ ሰብ ንምሕላው፡ እዚ ድማ እንተወሓደ ብወገን እቲ ተሓታቲ ሰብ ሰብኣዊ ምትእትታው ናይ ምርካብ መሰል፡ ናይ ገዛእ ርእስኻ ኣረኣእያ ምግላጽን ነቲ ውሳነ ናይ ምቅዋምን መሰል ዘጠቓልል እዩ።

  እቲ ተጠቃሚ ዳታ ንኣውቶማቲክ ውሳነታት ብዝምልከት መሰላት ከረጋግጽ እንተደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ተቖጻጻሪ ዳታ ክረኽቦ ይኽእል።

 • i) ብመሰረት ሕጊ ሓለዋ መረዳእታ ፍቓድ ናይ ምስራዝ መሰል

  ኩሉ ብኣሰራርሓ ውልቃዊ መረዳእታ ዝተጸልወ ሰብ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ንመስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝሃቦ ፍቓድ ናይ ምስራዝ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ዝተዋህቦ መሰል ኣለዎ።

  እቲ ዳታ ዝሕዝ ሰብ ፍቓድ ናይ ምስሓብ መሰሉ ክጥቀም እንተደልዩ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ሰራሕተኛ ናይቲ ዳታ ተቖጻጻሪ ክረኽቦ ይኽእል።

10. ንኣተገባብራን ኣጠቓቕማን ፌስቡክ ዝምልከት ደንቢ ሓለዋ መረዳእታ

እቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ትካል ፌስቡክ ዝተዋሃሃደ ኣካላት ኣለዎ። ፌስቡክ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዩ።

ማሕበራዊ መርበብ ብኢንተርነት ዝሰርሕ ማሕበራዊ መአከቢ ቦታ ኮይኑ፡ መብዛሕትኡ ግዜ ተጠቀምቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ክረዳድኡን ኣብ ቨርቹዋል ስፔስ ክራኸቡን ዘኽእል ናይ ኦንላይን ማሕበረሰብ እዩ። ማሕበራዊ መርበብ ሓሳብን ተመኩሮን ንምልውዋጥ መድረኽ ኮይኑ ከገልግል ይኽእል ወይ ድማ ማሕበረሰብ ኢንተርነት ውልቃዊ ወይ ምስ ኩባንያ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ ንኽህብ የኽእሎ። ፌስቡክ ተጠቀምቲ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንኻልእ ነገራት ሓዊሱ ብሕታዊ ፕሮፋይል ክፈጥሩ፣ ስእልታት ክሰቕሉን ብናይ ፍሬንድ ሪከርድ ኣቢሎም ኔትወርክ ክገብሩን የኽእሎም።

ፌስቡክ ዝሰርሕ ትካል ፌስቡክ፡ ኢንክ፡ 1 ሃከር ዌይ፡ መንሎ ፓርክ፡ ሲኤ 94025፡ ኣመሪካ እዩ። ሓደ ሰብ ዳታ ካብ USA ወይ ካናዳ ወጻኢ ዝነብር እንተኾይኑ፡ እቲ ውልቃዊ ዳታ ናይ ምምስራሕ ሓላፍነት ዝስከም ሰብ Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ካብቲ ብተቖጻጻሪ ዝካየድን ሓደ ናይ ፌስቡክ ክፍሊ (ናይ ፌስቡክ ፕላግ-ኢን) ዝተዋሃሃደሉን ውልቃዊ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ እትኣትወሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ዳታ ተሳታፊ ዘሎ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብኣውቶማቲክ በቲ... ዝምልከቶ ናይ ፌስቡክ ክፍሊ ውክልና ናይቲ ዝምልከቶ ናይ ፌስቡክ ክፍሊ ካብ ፌስቡክ ክወርድ ይገብር። ምሉእ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይ ኩሎም ናይ ፌስቡክ ፕላግ-ኢናት ኣብዚ https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ኣካል ናይዚ ቴክኒካዊ መስርሕ፡ ፌስቡክ ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ብዓቢ ዳታ ከም ዝበጽሕ ይፈልጥ።

እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናብ ፌስቡክ እንተኣትዩ፡ ፌስቡክ እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝበጽሓሉ እዋንን ንብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝጸንሕሉ ግዜን ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ይበጽሕ ከምዘሎ ይፈልጥ። እዚ ሓበሬታ እዚ ብናይ ፌስቡክ ክፍሊ ተኣኪቡ ብፌስቡክ ናብቲ ዝምልከቶ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ናይቲ ዳታ ርእሰ ነገር ይምደብ። እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝተዋሃሃዱ ናይ ፌስቡክ መጠወቒታት፡ ከም “Like” ዝብል መጠወቒ እንተ ጠዊቑ፡ ወይ ድማ እቲ ዳታ ሰብ ርእይቶ እንተሂቡ፡ ፌስቡክ ነዚ ሓበሬታ ናብቲ ናይቲ ዳታ ሰብ ውልቃዊ ናይ ፌስቡክ ተጠቃሚ ኣካውንት ይምድቦ እሞ ነዚ ውልቃዊ ዳታ ይዕቅቦ .

ፌስቡክ ኩሉ ግዜ ብመንገዲ ናይ ፌስቡክ ክፍሊ ሓበሬታ ይቕበል እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና በጺሑ ዝብል ሓበሬታ ዝረክብ እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ምስ ዌብሳይትና ዝኣቱ እንተኾይኑ፤ እዚ ድማ እቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ክፍሊ ይጠውቕ ኣይጠወቐ ብዘየገድስ ይፍጸም። እቲ ዳታ ሰብ እዚ ሓበሬታ ብኸምዚ ኣገባብ ናብ ፌስቡክ ክመሓላለፍ እንተዘይደልዩ፡ ቅድሚ ናብ መርበብ ሓበሬታና ምእታው ካብ ናይ ፌስቡክ ኣካውንቱ ብምውጻእ ነቲ ምትሕልላፍ ክከላኸል ይኽእል።

ኣብ https://de-de.facebook.com/about/privacy/ ዝርከብ ብፌስቡክ ዝሕተም ፖሊሲ ዳታ፡ ብዛዕባ ምእካብ፡ ምምስራሕን ኣጠቓቕማን ውልቃዊ ዳታ ብፌስቡክ ሓበሬታ ዝህብ እዩ። ብተወሳኺ ፌስቡክ ንብሕትውና ናይቲ ዝምልከቶ ሰብ ንምሕላው እንታይ ዓይነት ናይ ምቕማጥ ኣማራጺታት ከም ዘቕርብ ይገልጽ። ናብ ፌስቡክ ምትሕልላፍ ዳታ ንምዕፋን ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ኣፕሊኬሽናት እውን ኣለዉ። ከምዚኦም ዝበሉ ኣፕሊኬሽናት እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ናብ ፌስቡክ ንዝመሓላለፍ ዳታ ንምዕፋን ክጥቀመሉ ይኽእል።

11. ኣብ ኣፕሊኬሽንን ኣጠቓቕማን ኢንስታግራም ዝምልከት ደንቢ ምክልኻል መረዳእታ

እቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ንኣካላት ኣገልግሎት ኢንስታግራም ኣዋሃሂዱ ኣሎ። ኢንስታግራም ከም ድምጽን ስእልን መድረኽ ብቑዕ ዝኾነ ኣገልግሎት ኮይኑ፡ ተጠቀምቲ ስእልታትን ቪድዮታትን ከካፍሉን ከምኡ’ውን ከምዚ ዓይነት ዳታ ኣብ ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዝርግሑን ዘኽእል እዩ።

ናይ ኢንስታግራም ኣገልግሎታት ዝሰርሕ ኩባንያ ኢንስታግራም ኤልኤልሲ፡ 1 ሃከር ዌይ፡ ህንጻ 14 ቀዳማይ ደርቢ፡ መንሎ ፓርክ፡ ሲኤ፡ ኣመሪካ እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ካብቲ ብተቖጻጻሪ ዝካየድን ሓደ ናይ ኢንስታግራም ክፍሊ (ኢንስታ መጠወቒ) ዝተዋሃሃደሉን ውልቃዊ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ እትኣትወሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ዳታ ዝርከብ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብኣውቶማቲክ በቲ... ዝምልከቶ ናይ ኢንስታግራም ክፍሊ ውክልና ናይቲ ዝምልከቶ ክፍሊ ካብ ኢንስታግራም ከውርድ ተደሪኹ። ከም ኣካል ናይዚ ቴክኒካዊ መስርሕ፡ ኢንስታግራም ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ብዓቢ ዳታ ከም ዝበጽሕ ፍልጠት ይረክብ።

እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኢንስታግራም እንተኣቲዩ፡ ኢንስታግራም እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝበጽሓሉን ንብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝጸንሓሉን እዋን ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ከም ዝበጽሕ የለልዮ። እዚ ሓበሬታ ብናይ ኢንስታግራም ክፍሊ ይእከብ እሞ ብኢንስታግራም ናብቲ ዝምልከቶ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንት ናይቲ ዳታ ርእሰ ነገር ይምደብ። እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝተዋሃሃዱ ናይ ኢንስታግራም መጠወቒታት እንተ ጠዊቑ፡ እቲ ዝመሓላለፍ ዳታን ሓበሬታን ናብቲ ናይቲ ዳታ ሰብ ውልቃዊ ናይ ኢንስታግራም ተጠቃሚ ኣካውንት ተመዲቡ ብኢንስታግራም ይኽዘንን ይስራሕን።

ኢንስታግራም ኩሉ ግዜ ብመንገዲ እቲ ናይ ኢንስታግራም ክፍሊ ሓበሬታ ይቕበል እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና ከምዝበጽሐ እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ ኢንስታግራም ምስ ኣትዩ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝኣቱ እንተኾይኑ፤ እዚ ድማ እቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ኣብቲ ናይ ኢንስታግራም ክፍሊ ይጠውቕ ኣይጠወቐ ብዘየገድስ ይፍጸም። እቲ ዳታ ሰብ እዚ ሓበሬታ ናብ ኢንስታግራም ክመሓላለፍ እንተዘይደልዩ፡ ቅድሚ ናብ መርበብ ሓበሬታና ምእታው ካብ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንቱ ብምውጻእ ነቲ ምትሕልላፍ ክከላኸል ይኽእል።

ተወሳኺ ሓበሬታን ናይ ኢንስታግራም ተግባራዊ ዝኾነ ደንቢ ምክልኻል ዳታን ኣብ https://help.instagram.com/155833707900388 ከምኡ’ውን https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም።

12. ኣብ ኣፕሊኬሽንን ኣጠቓቕማን ጀትፓክ ንወርድፕረስ ዝምልከት ደንቢ ምክልኻል መረዳእታ

እቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ንጀትፓክ ኣዋሃሂድዎ ኣሎ። ጀትፓክ ንኦፕሬተር ናይ ሓደ ዌብሳይት ኣብ ወርድፕረስ ዝተመርኮሰ ተወሳኺ ተግባራት ዝህብ ናይ ወርድፕረስ ፕላግ-ኢን እዩ። ጀትፓክ ነቲ ዌብሳይት ኦፕሬተር፡ ንኻልእ ነገራት ሓዊሱ፡ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ በጻሕቲ ናይቲ ሳይት የኽእሎ። ተዛመድቲ ጽሑፋትን ሕትመታትን ብምርኣይ ወይ ድማ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ትሕዝቶ ናይ ምክፋል ዓቕሚ ብምርኣይ፡ ቁጽሪ በጻሕቲ ምውሳኽ እውን ይከኣል እዩ። ናይ ጸጥታ ባህርያት እውን ኣብ ጀትፓክ ተዋሃሂዱ ስለዘሎ፡ ጀትፓክ ዝጥቀም ዌብሳይት ካብ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ሓይሊ ብዝበለጸ ይከላኸል። ጀትፓክ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዝተዋሃሃዱ ምስልታት ንምጽዓን እውን የመሓይሾን የቀላጥፎን።

ናይ ጀትፓክ ፕላግ-ኢን ንወርድፕረስ ዝሰርሕ ኩባንያ ኣውቶማቲክ ኢንክ፡ 132 ሃውቶርን ስትሪት፡ ሳን ፍራንሲስኮ፡ ሲኤ 94107፡ ኣመሪካ እዩ። እቲ ዝሰርሕ ኩባንያ ናይ ምክትታል ቴክኖሎጂ ናይ Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA ይጥቀም።

ጀትፓክ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ኩኪ የቐምጥ። ኩኪስ እንታይ ምዃኑ ድሮ ኣብ ላዕሊ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ካብቶም ውልቃዊ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ፡ ብተቖጻጻሪ ዝካየድን ኣብኡ ድማ ሓደ ክፍሊ ጀትፓክ ዝተዋሃሃደን፡ ኣብ ዝረኽበሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ዳታ ዘሎ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብኣውቶማቲክ በቲ ዝምልከቶ ክፍሊ ጀትፓክ ናብ... ንዕላማ ትንተና ዝኸውን ዳታ ምውሳድ ናብ ኣውቶማቲክ ክለኣኽ እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ቴክኒካዊ መስርሕ፡ ኣውቶማቲክ ብዛዕባ ዳታ ፍልጠት ይረክብ፡ ድሕሪኡ ድማ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ምብጻሕ መርበብ ሓበሬታ ንምፍጣር ይጥቀመሉ። በዚ መንገዲ ዝረኸብናዮ መረዳእታ ንባህሪ ናይቲ ናብ ዌብሳይት ናይቲ ተቖፃፃሪ ዝኣተወ ሰብ ዳታ ንምትንታን ዝውዕል ኮይኑ ነቲ ዌብሳይት ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ዝግምገም። እቲ ብመንገዲ ጀትፓክ ክፍሊ ዝተኣከበ ዳታ መጀመርታ ካብቲ ዳታ ሰብ ፍሉይን ግሉጽን ፍቓድ ከይረኸበ ነቲ ዳታ ሰብ ንምልላይ ኣይክውዕልን እዩ። እቲ ዳታ ናብ ኣቓልቦ ኳንትካስት እውን ይመጽእ እዩ። ኳንትካስት ነቲ ዳታ ንተመሳሳሊ ዕላማታት ከም ኣውቶማቲክ ይጥቀመሉ።

እቲ ዝምልከቶ ሰብ፡ ከምቲ ኣቐዲሙ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ፡ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታና ኣቢሉ፡ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብተዛማዲ ቅጥዒ ኣቢሉ፡ ምቕማጥ ኩኪስ ክኽልክል ይኽእል እዩ፡ በዚ ኸኣ ንኣቀማምጣ ኩኪስ ንሓዋሩ ክቃወም ይኽእል። ከምዚ ዓይነት ምቕማጥ ናይቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ፡ ኣውቶማቲክ/ኳንትካስት ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ዳታ ኩኪ ንኸይሰርዕ እውን ይኽልክሎ። ብተወሳኺ፡ ድሮ ብኣውቶማቲክ ዝተቐመጡ ኩኪስ ኣብ ዝኾነ እዋን ብመንገዲ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ወይ ካልእ ሶፍትዌር ፕሮግራማት ክስረዙ ይኽእሉ።

እቲ ተጠቃሚ ዳታ ብተወሳኺ ንኣጠቓቕማ እዚ መርበብ ሓበሬታ ከምኡ’ውን ምስ መስርሕ እዚ ዳታ ብኣውቶማቲክ/ኳንትካስት ዝተኣሳሰር ብጀትፓክ ኩኪ ዝፍጠር ዳታ ምእካብ ናይ ምቅዋምን ምክልኻልን ተኽእሎ ኣለዎ። ነዚ ንምግባር፡ እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ኣብ ትሕቲ https://www.quantcast.com/opt-out/ ዝብል መላግቦ ዘሎ ናይ ምውጻእ መጠወቒ ክጽቅጥ ኣለዎ፡ እዚ ድማ ናይ ምውጻእ ኩኪ የቐምጥ። እቲ ምስቲ ተቓውሞ ዝተቐመጠ ናይ ምውጻእ ኩኪ ኣብቲ እቲ ተጠቃሚ ዳታ ዝጥቀመሉ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ይኽዘን። ድሕሪ ተቓውሞ ኣብ ስርዓት ናይቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ዝርከቡ ኩኪስ እንተተደምሲሶም፡ እቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳግማይ ናብቲ መላግቦ ኣትዩ ሓድሽ ናይ ምውጻእ ኩኪ ከቐምጥ ኣለዎ።

ይኹን እምበር፡ ነቲ ናይ ምውጻእ ኩኪ ብምቕማጥ፡ እቲ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ተቖጻጻሪ ድሕሪ ደጊም ነቲ ርእሰ-ጉዳይ ዳታ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ጥቕሚ ዘይውዕል ክኸውን ይኽእል እዩ።

Automattic’s ተግባራዊ ዝኾነ ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣብ https://automattic.com/privacy/ ይርከብ። ናይ Quantcast ተግባራዊ ዝኾነ ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣብ https://www.quantcast.com/privacy/ ይርከብ።

13. ደንቢ ሓለዋ መረዳእታ ኣብ ኣተገባብራን ኣጠቓቕማን ትዊተር

እቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ትዊተር ክፍልታት ኣዋሃሂዱ ኣሎ። ትዊተር፡ ተጠቀምቲ ትዊት ዝበሃሉ ማለት ኣብ 280 ፊደላት ዝተሓጽሩ ሓጸርቲ መልእኽትታት ክዝርግሑን ክዝርግሑን ዝኽእሉሉ ብዙሕ ቋንቋታት ዝዛረብ፡ ብህዝቢ ዝረኽቦ ማይክሮብሎጊንግ ኣገልግሎት እዩ። እዘን ሓጸርቲ መልእኽትታት ኣብ ትዊተር ዘይኣተዉ ሰባት ሓዊስካ ንኹሉ ክቐርባ እየን። እቲ ትዊት ነቶም ተኸታተልቲ ናይቲ ዝምልከቶ ተጠቃሚ ዝበሃሉ እውን ይርአ። ተኸታተልቲ ካልኦት ተጠቀምቲ ትዊተር ኮይኖም ናይ ሓደ ተጠቃሚ ትዊት ዝከታተሉ እዮም። ትዊተር ብሃሽታግ፡ ሊንክ ወይ ሪትዊት ኣቢልካ ንሰፊሕ ተዓዛቢ ክትዛረብ እውን የኽእል።

ትዊተር ዝሰርሕ ኩባንያ ትዊተር፡ ኢንክ፡ 1355 ማርኬት ስትሪት፡ ሱት 900፡ ሳንፍራንሲስኮ፡ ሲኤ 94103፡ ኣመሪካ እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ካብቲ ብተቖጻጻሪ ዝካየድን ሓደ ናይ ትዊተር ክፍሊ (ትዊተር መጠወቒ) ዝተዋሃሃደሉን ውልቃዊ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ እትኣትወሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ሰብ ዳታ ዝርከብ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብኣውቶማቲክ በቲ... ዝምልከቶ ናይ ትዊተር ክፍሊ ውክልና ናይቲ ተዛማዲ ናይ ትዊተር ክፍሊ ካብ ትዊተር ከውርድ ደሪኹ። ብዛዕባ ናይ ትዊተር መጠወቒታት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ https://about.twitter.com/de/resources/buttons ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ኣካል ናይዚ ቴክኒካዊ መስርሕ፡ ትዊተር ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ብዓቢ ዳታ ከም ዝበጽሕ ይፈልጥ። ዕላማ ምውህሃድ ክፍሊ ትዊተር ተጠቀምትና ትሕዝቶ ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ዳግማይ ንኽዝርግሑ፡ እዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ዲጂታላዊ ዓለም ንኽፍለጥን ቁጽሪ በጻሕትና ንኽውስኽን እዩ።

እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናብ ትዊተር እንተኣቲዩ፡ ትዊተር እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝበጽሓሉ እዋንን ንብምሉኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝጸንሓሉ ግዜን ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ይበጽሕ ከምዘሎ ይፈልጥ። እዚ ሓበሬታ ብናይ ትዊተር ክፍሊ ይእከብ እሞ ብትዊተር ናብቲ ዝምልከቶ ናይ ትዊተር ኣካውንት ናይቲ ዳታ ርእሰ ነገር ይምደብ። እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዝተዋሃሃዱ ናይ ትዊተር መጠወቒታት እንተ ጠዊቑ፡ እቲ ዝመሓላለፍ ዳታን ሓበሬታን ናብቲ ናይቲ ዳታ ሰብ ውልቃዊ ናይ ትዊተር ተጠቃሚ ኣካውንት ተመዲቡ ብትዊተር ይኽዘንን ይስራሕን።

ትዊተር ኩሉ ግዜ ብመንገዲ ትዊተር ክፍሊ እቲ ዳታ ሰብ ናብ መርበብ ሓበሬታና በጺሑ ዝብል ሓበሬታ ይቕበል እቲ ዳታ ሰብ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ናብ መርበብ ሓበሬታና ምስ ዝኣቱ ናብ ትዊተር እንተኣቲዩ፤ እዚ ድማ እቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ኣብቲ ናይ ትዊተር ክፍሊ ይጠውቕ ይኹን ኣይጠወቐ ብዘየገድስ ዝፍጸም እዩ። እቲ ዳታ ሰብ እዚ ሓበሬታ ብኸምዚ ኣገባብ ናብ ትዊተር ክመሓላለፍ እንተዘይደልዩ፡ ቅድሚ ናብ መርበብ ሓበሬታና ምእታው ካብ ናይ ትዊተር ኣካውንቱ ብምውጻእ ነቲ ምትሕልላፍ ክከላኸል ይኽእል።

ናይ ትዊተር ተግባራዊ ዝኾነ ደንቢ ምክልኻል ዳታ ኣብ https://twitter.com/privacy?lang=de ይርከብ።

14. ኣብ ኣፕሊኬሽንን ኣጠቓቕማን ዩቱብ ዝምልከት ደንቢ ምክልኻል መረዳእታ

እቲ ናይ መስርሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዩቱብ ዝተዋሃሃደ ክፍልታት ኣለዎ። ዩቱብ ናይ ኢንተርነት ቪድዮ ፖርታል ኮይኑ፡ ኣሕተምቲ ቪድዮታት ቪድዮ ክሊፕ ብነጻ ክዝርግሑ ዘኽእሎም ኮይኑ፡ ካልኦት ተጠቀምቲ ድማ ብነጻ ክርእይዎ፡ ደረጃ ክህቡን ርእይቶ ክህቡን ዘኽእሎም እዩ። ዩቱብ ኩሉ ዓይነት ቪድዮታት ንምሕታም የፍቅድ፣ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ምሉኣት ፊልምታትን መደባት ተለቪዥንን፣ ከምኡ’ውን ብተጠቀምቲ ዝተሰርሑ ቪድዮታት ሙዚቃ፣ ትረይለራት ወይ ቪድዮታት ብመንገዲ ፖርታል ኢንተርነት ክትረኽቦም ትኽእል።

ዩቱብ ዝሰርሕ ትካል ጉግል ኣየርላንድ ሊሚተድ፡ ጎርደን ሃውስ፡ ባሮው ስትሪት፡ ዳብሊን፡ D04 E5W5፡ ኣየርላንድ እዩ።

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካብቲ ብተቖጻጻሪ ዝካየድን ሓደ ናይ ዩቱብ ክፍሊ (ቪድዮ ዩቱብ) ዝተዋሃሃደሉን ውልቃዊ ገጻት ናይዚ መርበብ ሓበሬታ ኣብ እትኣትወሉ እዋን፡ እቲ ኣብ ስርዓተ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ናይቲ ዳታ ተሳታፊ ዘሎ ናይ ኢንተርነት መርበብ ሓበሬታ ብኣውቶማቲክ በቲ ዝምልከቶ ዩቱብ ይንቀሳቐስ component ውክልና ናይቲ ተዛማዲ ናይ ዩቱብ ክፍሊ ካብ ዩቱብ ከውርድ ተሓቲቱ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ዩቱብ ኣብ https://www.youtube.com/yt/about/de/ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ኣካል ናይዚ ቴክኒካዊ መስርሕ፡ ዩቱብን ጉግልን ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ብናይ ዳታ ርእሰ ነገር ከም ዝበጽሕ ሓበሬታ ይረኽቡ።

እቲ ርእሰ-ጉዳይ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ዩቱብ እንተኣቲዩ፡ ዩቱብ እቲ ርእሰ-ጉዳይ ኣየናይ ፍሉይ ንኡስ ገጽ ናይ መርበብ ሓበሬታና ይበጽሕ ከምዘሎ የለልዮ፡ ዩቱብ ቪድዮ ዝሓዘ ንኡስ ገጽ ምስ ዝበጽሕ። እዚ ሓበሬታ ብዩቱብን ጉግልን ተኣኪቡ ኣብቲ ዝምልከቶ ናይ ዩቱብ ኣካውንት ናይቲ ዳታ ሰብ ይምደብ።

ዩቱብን ጉግልን ኩሉ ግዜ ብመንገዲ እቲ ናይ ዩቱብ ክፍሊ ሓበሬታ ይረኽቡ፡ እቲ ዳታ ሰብ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ናብ ዩቱብ እንተኣትዩ፤ እዚ ዝኸውን እቲ ዝምልከቶ ሰብ ኣብ ናይ ዩቱብ ቪድዮ ጠዊቑ ኣይጠወቐን ብዘየገድስ እዩ። እቲ ዳታ ሰብ እዚ ሓበሬታ ናብ ዩቱብን ጉግልን ክመሓላለፍ እንተዘይደልዩ፡ ቅድሚ ናብ መርበብ ሓበሬታና ምእታው ካብ ናይ ዩቱብ ኣካውንቱ ብምውጻእ ነቲ ምትሕልላፍ ክከላኸል ይኽእል።

ኣብ https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ክትረኽብዎ እትኽእሉ ብዩቱብ ዝሕተም ደንቢ ምክልኻል መረዳእታ፡ ብዛዕባ ምእካብ፡ ምምስራሕን ኣጠቓቕማን ውልቃዊ መረዳእታ ብዩቱብን ጉግልን ሓበሬታ ይህብ።

15. ሕጋዊ መሰረት መስርሕ

ዓንቀጽ 6 I lit.a GDPR ንፍሉይ ዕላማ መስርሕ ፍቓድ እንረኽበሉ ስርሓት መስርሕ ከም ሕጋዊ መሰረት ኮይኑ ንኩባንያና የገልግል። መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ንኣፈፃፅማ እቲ ውልቀሰብ ኣካል ዝኾነሉ ውዕሊ ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ ከምቲ ንኣብነት ንኣቕርቦት ኣቑሑት ወይ ንኣወሃህባ ዝኾነ ይኹን ካልእ ኣገልግሎት ኣድለይቲ ዝኾኑ ስርሓት መስርሕ ወይ... ኣብ ግምት ብምእታው፡ እቲ መስርሕ ኣብ ዓንቀጽ 6 I lit.b GDPR ዝተመርኮሰ እዩ። ቅድሚ ውዕል ስጉምትታት ንምፍጻም ዘድልዩ ስርሓት መስርሕ እውን ከምኡ፣ ንኣብነት ብዛዕባ ፍርያትና ወይ ኣገልግሎታትና ሕቶታት ኣብ ዝህልወሉ እዋን። ትካልና መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ዝጠልብ ሕጋዊ ግዴታ እንተድኣ ኣለዎ፣ ከም ግዴታ ግብሪ ንምፍፃም፣ እቲ መስርሕ ኣብ ዓንቀፅ 6 I lit.c GDPR ዝተመስረተ እዩ። ኣብ ሳሕቲ ኣጋጣሚታት፡ መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ፡ ነቲ ኣገዳሲ ረብሓታት ናይቲ ዳታ ዘለዎ ሰብ ወይ ካልእ ተፈጥሮኣዊ ሰብ ንምሕላው ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል። እዚ ምኾነ፣ ንኣብነት ሓደ በጻሒ ኣብ ትካልና እንተተጎዲኡን ድሕሪኡ ስሙ፣ ዕድሚኡ፣ ዝርዝር መድሕን ጥዕና ወይ ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ናብ ሓኪም፣ ሆስፒታል ወይ ካልእ ሳልሳይ ኣካል ክመሓላለፍ ምተገደደ። ሽዑ እቲ መስርሕ ኣብ ዓንቀጽ 6 I lit.d GDPR ዝተመርኮሰ ምኾነ።
ኣብ መወዳእታ ስርሓት መስርሕ ኣብ ዓንቀጽ 6 I lit.f GDPR ዝተመርኮሰ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ ካብዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ሕጋዊ መሰረታት ዘይሽፈኑ ስርሓት መስርሕ ኣብዚ ሕጋዊ መሰረት ዝተመስረቱ እቲ መስርሕ ሕጋዊ ረብሓ ትካልና ወይ ሳልሳይ ወገን ንምሕላው ኣድላዪ እንተኾይኑ፣ ረብሓ፣ መሰረታዊ መሰላትን ናጽነታትን ናይቲ... ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ኣይስዕሩን እዮም። ብፍላይ ከምዚ ዓይነት ናይ መስርሕ ስርሓት ክንፍጽም ይፍቀደልና ምኽንያቱ ብፍሉይ ብኤውሮጳዊ ሓጋጊ ኣካል ስለዝተጠቕሰ እዩ። በዚ መዳይ እዚ እቲ ዳታ ርእሰ-ጉዳይ ዓሚል ናይቲ ተቖፃፃሪ እንተኾይኑ ሕጋዊ ረብሓ ክውሰድ ይኽእል እዩ ዝብል ርእይቶ ነይርዎ (መበገሲ 47 ሓረግ 2 GDPR)።

16. ብተቖፃፃሪ ወይ ሳልሳይ ወገን ዝስዕብ ሕጋዊ ረብሓታት ኣብ መስርሕ

መስርሕ ውልቃዊ መረዳእታ ኣብ ዓንቀፅ 6 I lit.f GDPR ዝተመስረተ እንተኾይኑ ሕጋዊ ረብሓና ንረብሓ ኩሎም ሰራሕተኛታትናን ኣክስዮናውያንናን ዝኸውን ንግዳዊ ንጥፈታትና ምፍፃም እዩ።

17. እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዝኽዘነሉ ንውሓት ግዜ

ንውሓት ግዜ ምኽዛን ውልቃዊ መረዳእታ ዝምልከት መዐቀኒ፡ እቲ ዝምልከቶ ሕጋዊ ናይ ምዕቃብ ግዜ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ምስተወድአ፡ ድሕሪ ደጊም ነቲ ውዕል ንምፍጻም ወይ ውዕል ንምጅማር እንተዘይተገዲዱ፡ እቲ ዝምልከቶ ዳታ ብስሩዕ ክስረዝ እዩ።

18. ንኣወሃህባ ውልቃዊ መረዳእታ ዝምልከት ሕጋዊ ወይ ውዕላዊ ደንቢ፤ ኣድላይነት ምዝዛም ውዕሊ፤ እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ናይ ምሃብ ግዴታ ናይቲ ዳታ ተገዛኢ፤ ስንቂ ዘይምሃብ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕቤናት

ምቕራብ ውልቃዊ መረዳእታ ብኸፊል ብሕጊ ዝድለ ምዃኑ (ንኣብነት ደንቢ ግብሪ) ወይ ድማ ካብ ውዕላዊ ድንጋገታት (ንኣብነት ሓበሬታ ብዛዕባ እቲ ውዕላዊ መሻርኽቲ) እውን ክመጽእ ከም ዝኽእል ከነነጽር ንደሊ።
ውዕል ንምፍጻም፡ ሓደ ሓደ ግዜ ሓደ ተጠቃሚ ዳታ ውልቃዊ ዳታ ክህበና ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ፡ እዚ ድማ ብድሕሪኡ ብኣና ክስራሕ ኣለዎ። ንኣብነት፡ እቲ ዳታ ዝሕዝ ትካልና ምስኦም ውዕል እንተኣትዩ፡ ውልቃዊ ዳታ ክህበና ግዴታ ኣለዎ። እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዘይምሃብ ምስቲ ዝምልከቶ ሰብ ዝተገበረ ውዕል ክፍፀም ኣይኽእልን ማለት እዩ።
እቲ ዳታ ሰብ ቅድሚ ውልቃዊ ዳታ ምሃቡ፡ እቲ ዳታ ሰብ ንሓደ ካብ ሰራሕተኛታትና ክራኸብ ኣለዎ። ሰራሕተኛና ነቲ ውልቃዊ መረዳእታ ምቕራብ ብሕጊ ወይ ብውዕል ዝድለ ድዩ ወይስ ንመዛዘሚ ውዕል ኣድላዪ ድዩ ኣይኮነን፣ ነቲ ውልቃዊ መረዳእታ ናይ ምሃብ ግዴታ እንተሃልዩን እንታይን በብጉዳዩ ክሕብሮ እዩ። እቲ ውልቃዊ መረዳእታ ዘይምቕራቡ ዝህልዎ ሳዕቤን ምሃለዎ።

19. ኣውቶማቲክ ውሳነ ምሃብ ምህላው

ከም ሓላፍነት ዝስከም ትካል መጠን፡ ኣውቶማቲክ ውሳነ ምሃብ ወይ ፕሮፋይሊንግ ኣይንጥቀምን ኢና።

እዚ ናይ ዳታ ሓለዋ ኣዋጅ ብናይ... ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ ጀነሬተር ማሕበር ሓለዋ መረዳእታ ጀርመን፡ ምስ ማሕበር... ሕጊ ሚድያ ጠበቓታት WILDE BEUGER SOLMECKE | ጠበቓታት ዝፈጠሩ።

tiTI