Unionzon

Ochrona danych

Jesteśmy bardzo zadowoleni z Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu ver.di. Korzystanie z serwisu ver.di jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady pozyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w danym kraju, obowiązującymi wer. di. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach, korzystając z niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie, ver.di wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej witryny. Jednakże internetowe transmisje danych mogą zazwyczaj wykazywać luki w zabezpieczeniach, w związku z czym nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przesłać nam dane osobowe alternatywnymi środkami, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych ver.di opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń przy wydawaniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka szczególnych cech wyrażających tożsamość fizyczna, fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

 • c) Przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza operację lub serię operacji przeprowadzanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub inną formę świadczenia, dostosowania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, danymi osobowymi, analizowaniem lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym aby dane osobowe nie były przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Kontroler lub kontroler

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

 • h) Procesor

  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca

  Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, instytucja lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Osoba trzecia

  Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający.

 • k) Zgoda

  Zgoda to dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli przez osobę, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, poprzez który osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczące jego lub jej jest.

2. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

związek zawodowy ver.di

Robina Fabera

Am Katzenstadel 34, 86152 Augsburg

Tel: 08212795420

E-Mail: Robin.Faber@verdi.de

Strona internetowa: https://augsburg.verdi.de/

3. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora danych jest:

Inspektor ochrony danych w ver.di

Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

 

E-Mail: datenschutz@verdi.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

4. Pliki cookie

Strona ver.di korzysta z plików cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookies. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisany był plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować na podstawie unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, ver.di może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wpisywać swoich danych dostępowych, gdyż robi to za pośrednictwem strony internetowej oraz pliku cookies zapisanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy za pomocą pliku cookie zapamiętuje produkty, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookies za pośrednictwem naszej witryny internetowej poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje obsługę plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni dostępne.

5. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ver.di gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, uzyskuje dostęp do witryny internetowej lub za pomocą zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Rejestrowane mogą być (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. strony odsyłające), (4) kontrolowane są podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu dostępu znajdującego się w naszym serwisie, (5) data i godzina dostępu do serwisu, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych system dostępowy oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą ochronie przed zagrożeniami w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, ver.di nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej witryny internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej witryny internetowej i związanych z nią reklam, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są oceniane przez ver.di zarówno statystycznie, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. Zapisz się do naszego newslettera

Na stronie internetowej ver.di użytkownicy mają możliwość zapisania się do biuletynu naszej firmy. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie podczas zamawiania biuletynu, określa maska wprowadzania używana w tym celu.

ver.di regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych o ofertach firmy za pomocą newslettera. Zasadniczo biuletyn naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się, aby otrzymywać biuletyn. Ze względów prawnych wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana w ramach procedury double opt-in na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu otrzymywania newslettera. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy także adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) systemu komputerowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą w chwili rejestracji, oraz datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc zrozumieć (ewentualne) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym czasie i dlatego służy zapewnieniu ochrony prawnej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Dane osobowe zbierane podczas rejestracji do newslettera wykorzystywane są wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani e-mailem, jeśli jest to konieczne do świadczenia usługi biuletynu lub związanej z tym rejestracji, jak może to mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmianie warunków technicznych. Dane osobowe zbierane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu przesyłania biuletynu, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu wycofania zgody w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Można także w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformować o tym administratora w inny sposób.

7. Śledzenie newslettera

Biuletyn ver.di zawiera tak zwane piksele śledzące. Sygnał nawigacyjny w sieci Web to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrowanie pliku dziennika i analizę pliku dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie analizy statystycznej sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego ver.di może określić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz do jakich łączy w wiadomości e-mail uzyskała ona dostęp.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i oceniane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie odwołać odpowiednią odrębną deklarację zgody wydaną w ramach procedury double opt-in. Po odwołaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie. Ver.di automatycznie interpretuje rezygnację z otrzymywania biuletynu jako rezygnację.

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli wymaga tego ustawodawca europejski lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega osoba odpowiedzialna za przetwarzanie .

Jeżeli cel przechowywania już nie obowiązuje lub upłynie okres przechowywania przewidziany przez ustawodawcę europejskiego lub innego odpowiedzialnego ustawodawcę, dane osobowe będą blokowane lub usuwane rutynowo i zgodnie z przepisami prawa.

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tej informacji. Ponadto ustawodawca europejski zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania
  • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
  • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o stosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeżeli tak się stanie, osoba, której dane dotyczą, ma również prawo otrzymać informację o odpowiednich gwarancjach w związku z przekazaniem.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do informacji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, z uwzględnieniem celów przetwarzania.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania, aby osoba odpowiedzialna natychmiastowo usunęła dotyczące jej dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z poniższych przyczyn i przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone w celach, dla których nie są już potrzebne.
  • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art.8 ust.1 RODO.

  Jeżeli zachodzi jeden z powyższych powodów i osoba, której dane dotyczą, chce, aby dane osobowe przechowywane przez ver.di zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik ver.di zadba o niezwłoczne spełnienie żądania usunięcia.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez ver.di i nasza firma, jako administrator, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust.1 RODO, ver.di podejmie odpowiednie działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię oraz koszty wdrożenia, również o charakterze technicznym, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała, aby ci inni administratorzy danych usunęli wszystkie linki do tych danych osobowych lub ich kopie lub repliki, o które prosiła danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest niezbędne. W indywidualnych przypadkach pracownik ver.di podejmie niezbędne działania.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo żądania, aby administrator ograniczył przetwarzanie, jeżeli spełniona jest jedna z poniższych przesłanek:

  • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy prawnie uzasadnione powody administratora przeważają nad przyczynami osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez ver.di, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych. Pracownik ver.di zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które osoba, której dane dotyczą, przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz także prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i przetwarzanie odbywa się przy użyciu procedur zautomatyzowanych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub odbywa się w wykonywania władzy publicznej, która została przekazana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem ver.di.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku sprzeciwu ver.di nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że wykażemy istotne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli ver.di przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu przez ver.di do celów reklamy bezpośredniej, ver.di nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez ver.di w celach badań naukowych lub historycznych lub w celach statystycznych zgodnie z art. 89 ust.1 DS -GVO, do wniesienia sprzeciwu, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia zadania realizowanego w interesie publicznym.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem ver.di lub innym pracownikiem. Ponadto w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego osoba, której dane dotyczą, może, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do tego, aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem że: decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to zapewnia środki ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, ver.di zastosuje odpowiednie środki w celu chronić prawa i wolności, a także chronić uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, co obejmuje co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony osoby odpowiedzialnej, do wyrażenia własnego punktu widzenia i do zakwestionowania decyzji.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby dochodzić praw w zakresie zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych działające w Internecie, społeczność internetowa, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikację między sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub firmowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i z którą zintegrowany jest komponent Facebooka (wtyczka Facebook), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zostaje automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Facebooka powoduje pobranie z Facebooka reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. W ramach tego procesu technicznego Facebook dowiaduje się, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej osoba, której dane dotyczą, odwiedza za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebook do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych z naszą stroną internetową, np. przycisk „Lubię to” lub jeśli osoba, której dane dotyczą, napisze komentarz, Facebook przyporządkowuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku tej osoby i przechowuje te dane osobowe .

Facebook zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby informacje te były przesyłane do Facebooka w ten sposób, może zapobiec przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie możliwości ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności danej osoby. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają zablokowanie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do blokowania transmisji danych do Facebooka.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Instagrama

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa kwalifikowana jako platforma audiowizualna, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Podmiotem obsługującym usługi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, Kalifornia, USA.

Za każdym razem, gdy uzyskują Państwo dostęp do poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Instagram (przycisk Insta), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni komponent Instagrama został poproszony o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu z Instagrama. W ramach tego procesu technicznego Instagram uzyskuje wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, jaką konkretną podstronę odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Instagrama i przypisywane przez Instagram do odpowiedniego konta na Instagramie osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Instagram zintegrowanych z naszą stroną internetową, przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Instagramie osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje zawsze za pośrednictwem komponentu Instagram informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Instagramie w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Instagrama, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Instagrama, może zapobiec przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta na Instagramie przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych na Instagramie można znaleźć na stronach https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Jetpack dla WordPress

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała Jetpack na tej stronie internetowej. Jetpack to wtyczka WordPress oferująca operatorowi strony internetowej opartej na WordPressie dodatkowe funkcje. Jetpack umożliwia operatorowi strony internetowej m.in. przegląd osób odwiedzających witrynę. Wyświetlając powiązane posty i publikacje czy możliwość udostępniania treści w serwisie, możliwe jest również zwiększenie liczby odwiedzających. Funkcje bezpieczeństwa są również zintegrowane z Jetpack, dzięki czemu witryna korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed atakami typu brute-force. Jetpack optymalizuje także i przyspiesza ładowanie obrazów zintegrowanych na stronie internetowej.

Operatorem wtyczki Jetpack dla WordPressa jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Firma obsługująca korzysta z technologii śledzenia Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie, wyjaśniliśmy już powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proponowana przez odpowiedni komponent Jetpack pobrać dane do celów analizy i przesłać je do Automattic. W ramach tego procesu technicznego Automattic otrzymuje wiedzę o danych, która jest następnie wykorzystywana do tworzenia zestawienia odwiedzin strony internetowej. Pozyskane w ten sposób dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która odwiedziła stronę internetową administratora i są oceniane pod kątem optymalizacji strony internetowej. Dane zbierane za pośrednictwem komponentu Jetpack nie będą wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania odrębnej, wyraźnej zgody tej osoby. Dane te zwróciły także uwagę Quantcast. Quantcast wykorzystuje dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie za pośrednictwem naszej witryny internetowej, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Automattic/Quantcast ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Automattic można w każdej chwili usunąć za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Osoba, której dane dotyczą, ma również możliwość sprzeciwu i zapobiegania gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie Jetpack w związku z korzystaniem z tej witryny internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Automattic/Quantcast. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć przycisk rezygnacji pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który ustawia plik cookie rezygnacji. Plik cookie opt-out ustawiony wraz ze sprzeciwem jest przechowywany w systemie informatycznym, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą. Jeżeli pliki cookie w systemie osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte w wyniku sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie uzyskać dostęp do łącza i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Jednakże ustawienie pliku cookie rezygnacji może spowodować, że strona internetowa administratora nie będzie już w pełni użyteczna dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązująca polityka prywatności Automattic jest dostępna pod adresem https://automattic.com/privacy/. Obowiązująca polityka prywatności Quantcast jest dostępna pod adresem https://www.quantcast.com/privacy/.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie internetowej komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczny, publicznie dostępny serwis mikroblogowy, w ramach którego użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, także dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są także wyświetlane tzw. obserwującym danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter umożliwia także dotarcie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Twittera (przycisk Twitter), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedniego komponentu Twittera poproszony o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Twittera z Twittera. Więcej informacji na temat przycisków Twittera można znaleźć pod adresem https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu technicznego Twitter dowiaduje się, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twittera jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tej witryny, rozsławienie tej witryny w cyfrowym świecie i zwiększenie liczby naszych gości.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą witrynę internetową i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone przez komponent Twittera i przypisywane przez Twitter do odpowiedniego konta Twittera osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych z naszą stroną internetową, przesłane dane i informacje zostaną przypisane do osobistego konta użytkownika na Twitterze osoby, której dane dotyczą, oraz będą przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter zawsze otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twittera informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Twitterze w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby informacje te były przesyłane do Twittera w ten sposób, może zapobiec przekazaniu, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wejściem na naszą stronę internetową.

Obowiązujące przepisy Twittera dotyczące ochrony danych są dostępne pod adresem https://twitter.com/privacy?lang=de.

14. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z YouTube

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne zamieszczanie klipów wideo, a innym użytkownikom bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube pozwala na publikację wszelkiego rodzaju filmów wideo, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do całych filmów i programów telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów czy nagrań wideo stworzonych przez użytkowników.

Operatorem YouTube jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo jedną z poszczególnych stron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora i na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie aktywowana przez odpowiedni YouTube komponentu wyświetlił się monit o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informację, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, po wywołaniu podstrony zawierającej film z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube i Google otrzymują zawsze za pośrednictwem komponentu YouTube informację, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec przekazywaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Opublikowane przez YouTube przepisy dotyczące ochrony danych, dostępne pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

15. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce przykładowo w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towaru lub świadczenia innej usługi lub przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli na naszej firmie ciąży obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, np. w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość w naszej firmie doznał obrażeń i jego imię i nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że nie naruszają interesów, podstawowych praw i wolności podmiot danych nie mają pierwszeństwa. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez europejskiego ustawodawcę. W tym względzie uznał, że można założyć prawnie uzasadniony interes, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

16. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na artykule 6 I lit. f RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności gospodarczej dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

17. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie będą już potrzebne do realizacji umowy lub zainicjowania umowy.

18. Przepisy prawne lub umowne regulujące udostępnianie danych osobowych; Niezbędność do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe skutki braku świadczenia

Pragniemy wyjaśnić, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umowy).
W celu zawarcia umowy może czasami zaistnieć konieczność przekazania nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, ma obowiązek udostępnić nam dane osobowe, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.
Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi ona skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, każdorazowo indywidualnie, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jaki konsekwencje miałoby niepodanie danych osobowych.

19. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez Generator Polityki Prywatności Niemieckie Towarzystwo Ochrony Danych, we współpracy z Prawo mediów Prawnicy WILDE BEUGER SOLMECKE | Stworzono prawników.

pl_PLPL